LOGO VNBET
tràng, trong hết thảy hành động, nơi bốn uy nghi, còn không có giả dối, làm sao lại có kẻ tự xưng đã đạt được pháp thượng nhân ! Ví như người dân cùng xưng càn là đế vương để tự chuốc lấy sự tru diệt, huống nữa, là vị Pháp vương, làm sao lại dám xưng càn ! Nhân đã không thật, quả ắt quanh co, như thế, mà cầu đạo Bồ-đề của Phật, thì cũng như người muốn cắn rốn, làm sao mà thành tựu được. Nếu như các hàng Tỷ-khưu , tâm như dây đàn thẳng, tất cả đều chân thật mà vào Tam-ma-đề, thì hẳn không có các ma sự, Ta ấn chứng người đó, thành tựu được vô thượng tri giác của các hàng Bồ-tát. Như lời Ta đây, gọi là lời nói của Phật; không như lời nói đó, tức là lời nói của ma Ba Tuần.”
Chỉ về quyết định đoạn lòng vọng
Phật dạy phải tu cái không tu, chứng cái không chứng, lẽ đâu, lại có người tu hành phạm tội đại vọng ngữ, chưa được xưng là được, chưa chứng xưng là chứng, để cầu người ta cúng dường cung kính. Nếu phạm tội đại vọng ngữ mà không biết sám hối, thì thành hạng người Nhất-điên-ca (Nhất-xiển-đề), mất hẳn tín tâm, diệt mất Phật chủng, quyết định không thành tựu được phép tam-muội và phải chìm đắm mãi mãi trong bể khổ.
 
*

* Trang 525 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm