LOGO VNBET
Thiên vương ở các cõi đó. Không nên nhận lầm các vị Thiên vương này có chức trách thống trị. Từ Nhị thiền trở lên, không có ông vua thống trị. Duy các vị đạo cao đức trọng hơn cả, được quần chúng kính phục, thì được gọi là Thiên vương mà thôi. Các cõi này, vì không có sắc pháp ở trong và ở ngoài, nên thuộc về Vô Sắc giới.
Nói tóm lại, do không rõ bản lai tự tính, chúng sinh theo vọng tưởng mà giả dối hiện ra ba cõi và giả dối gây nghiệp rồi chịu báo, luân hồi trong các loài.
Riêng nói thêm về bốn giống A-tu-la
Phục thứ A-nan, thị Tam giới trung … súc sanh thú nhiếp.
 - Giải thích : A-tu-la (Asura), Trung Hoa dịch là Phi thiên, tức là các loài quỷ thần; tuy có thần thông biến hóa, nhưng còn nhiều lòng giận ghét, không được lên các cõi trời. A-tu-la không thuộc về một loài nào nhất định; có giống A- tu-la thuộc về loài quỷ, có giống thuộc về loài người, có giống thuộc về loài trời, có giống thuộc về loài súc. Vì thế nên, có khi không nêu A-tu-la thành một loài riêng.
*
Khai thị chỗ hư vọng của bảy loài để khuyến khích tu hành chính pháp.
Khai thị chỗ hư vọng
A-nan, như thị địa ngục … cánh vô căn tự.
- Giải thích : Bản lai tự tính không có năng sở, không có sinh diệt. Do chúng sinh không nhận được bản lai tự

* Trang 573 *
device

tính, theo vọng tưởng phân biệt mới có ba cõi, mới có thụ sinh, mới có theo nghiệp mà chịu quả báo, cũng như, do tâm chiêm bao mà có thân, có cảnh trong chiêm bao, chứ sự thật thì không có gì. Vọng tưởng là vọng, chỉ là sự nhận thức sai lầm, như nhận trong gương thật có người, nên không có cội gốc mối manh gì.
Khai thị về nghiệp nhân
A-nan, nhữ đẳng chúng sinh … khởi luân hồi tánh.
- Giải thích : Chúng sinh đã theo vọng tưởng phân biệt, thì không ra ngoài cái có và cái không. Dục giới có sắc, có dục, Sắc giới có sắc, không dục, Vô Sắc giới không sắc, không dục, đều không thoát khỏi cái có và cái không.
Bản lai tự tính vốn không sinh diệt, nhưng lại có khả năng theo duyên, mà biến hiện theo nhân quả, vì thế, nên có gây nghiệp sát, đạo, dâm, thì thụ sinh trong tam ác đạo; không gây nghiệp sát, đạo, dâm thì thụ sinh lên các cõi trời. Chúng sinh mãi mãi xoay vần trong vòng cái có và cái không, nên phải chìm đắm trong đường luân hồi.
Chỉ tỏ sự tu hành chân chính
Nhược đắc diệu pháp … sát đạo dâm sự.
- Giải thích : Nếu giác ngộ được bản lai tự tính ra ngoài các sự phân biệt, thì cái có, cái không đều tiêu trừ và cả cái trung đạo ra ngoài “có không” cũng dứt sạch; như thế, thì bản tính thanh tịnh hiện tiền, chẳng những không thể gây những nghiệp sát, đạo, dâm, mà cũng không còn cái gì là không sát, không đạo, không dâm nữa.

 

* Trang 574 *
device

Tổng kết về quả báo đồng phận
 A-nan, bất đoạn tam nghiệp … vô khả tầm cứu.
- Giải thích : Nói tóm lại, chúng sinh chưa dứt sạch tham, sân, si, thì mỗi mỗi đều có cái “ngã” riêng biệt; những cái ngã riêng biệt gây nghiệp giống nhau, thì chịu quả báo giống nhau, nên vẫn có cảnh giới đồng phận nhất định. Nếu ngộ được bản lai tự tính, nhận biết chỉ do vọng tưởng sinh ra, thì tìm được cái mê, cũng không phải là dễ.
Khuyên đoạn trừ
 Nhữ úc tu hành … tức ma vương thuyết.
- Giải thích : Vì thế nên, những người tu hành, muốn được giác ngộ, cốt yếu phải diệt trừ tham, sân, si; còn tham, sân, si thì dầu được thần thông, dầu được những cái định cao, như định Phi-phi-tưởng, cũng không thoát khỏi luân hồi. Nếu đem cái tâm sinh diệt, làm cái nhân tu hành, thì rốt cuộc cũng chỉ được cái quả sinh diệt. Đức Như Lai thương xót chúng sinh, chỉ dạy con đường tu hành chân chính, chúng sinh không biết theo đó mà tu tập, lại theo các vọng tưởng, thì chỉ tạo lấy cái khổ cho mình; nhưng chúng sinh dầu mê đến đâu, bản lại tự tính vẫn là thanh tịnh, vẫn không sinh diệt. Lời dạy của Phật rất tha thiết, nếu có người bảo có thể không đoạn trừ tham, sân, si mà thành chính quả, thì người đó quả thật là Ma vương.

 
*

* Trang 575 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm