LOGO VNBET
Trừ ma hơn cả
 A-nan, nhược hữu chúng sanh … vô phục ma nghiệp.
- Giải thích : Kinh này chỉ rõ đường lối tu hành chân chính, phân tích ma sự rõ ràng, nên người nào biết tụng kinh này, biết trì chú này, thì đã gieo cho mình hạt giống của tự giác Thánh trí, phước quả không thể hết được. Nếu biết nương theo kinh này mà tu hành, thì đi thẳng đến đạo Bồ-đề, không còn các ma sự.
Giảng dạy kinh nầy, đọc tụng kinh này, tu hành theo kinh nầy, được phúc lớn như thế, là vì kinh này, chỉ cho chúng sinh biết được Phật tính của mình, dạy cho chúng sinh con đường tu hành thành Phật, nhập vào then chốt của nhân quả, nên những tội phước trong vòng nhân quả, quyết không thể ảnh hưởng và so sánh được.
*
Lưu thông chung
 
Phật thuyết thử kinh … tác lễ nhi khứ.
- Giải thích : Phật nói kinh này xong, tất cả các tứ chúng đều rất vui mừng, làm lễ rồi lui ra, chứng tỏ thính chúng đều lĩnh hội được lời Phật dạy, vui mừng tuân theo lời Phật dạy, mà được tự lợi lợi tha.
* * *

* Trang 607 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm