LOGO VNBET
MỤC LỤC

1. Lời thưa .......................................................................................................................................3
2. Tưởng niệm .................................................................................................................................5
3. Giới thiệu về Kinh Thủ Lăng Nghiêm ......................................................................................7
4. Sự liên hệ của kinh với Tam Tạng ............................................................................................14
5. Sự phán giáo trong Kinh Lăng Nghiêm...................................................................................17
6. Bốn loại Tứ đế trong kinh Lăng Nghiêm...................................................................................42
Quyển I
- Giải thích đề kinh ............................................................................................................................49
- Phần Tựa Chung ............................................................................................................................59
- Phần Tựa Riêng..............................................................................................................................66
- Phần Chánh Tông .........................................................................................................................77
* Bảy chỗ gạn tâm ..............................................................................................................................85
(1) Chấp tâm ở trong thân ................................................................................................................94
(2) Chấp tâm ở ngoài thân ...............................................................................................................99
(3) Chấp tâm núp sau con mắt .......................................................................................................102
(4) Chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân .....................................................................109
(5) Chấp tâm hợp chỗ nào thì liền có ở chỗ ấy ...........................................................................116
(6) Chấp tâm ở chặng giữa ............................................................................................................122
(7) Chấp tâm không dính dáng vào đâu cả ..................................................................................126
Tóm lược phần 7 chỗ gạn tâm .......................................................................................................131
*. 10 phen chỉ tính thấy ......................................................................................................................138
(1). Phóng hào quang nêu ra tính thấy viên mãn sáng suốt ......................................................140
(2). Chỉ hai thứ cội gốc để phân biệt mê và ngộ ...........................................................................143
(3) Nương cái thấy, gạn hỏi cái tâm ..................................................................................................147

 

* Trang 608 *
device

(4) Chỉ biết cái suy xét có thể tính ............................................................................149
(5) Chỉ rõ tính thấy không phải là con mắt ..............................................................167
(6) Gạn hỏi ý nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái thấy là chủ là không .........176
Quyển II
(7) Chĩ rõ tính thấy không sinh không diệt .........................................................................191
(8) Chỉ chổ trái ngược .........................................................................................................204
(9) Lựa bõ tâm phan duyên để chỉ tính thấy
     không thể trả về đâu..........................................................................................................215
(10) Lựa riêng trần cảnh để nêu ra tính thấy ....................................................................232
- Chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy............................................................................258
- Ngài Văn Thù kinh xin Phật phát minh hai thứ ...............................................................259
- Tánh thấy là nhất chơn tuyệt đãi ra ngoài các nghĩa
" Thị và phi thị" .........................................................................................................................262
- Nghi tâm tính tự nhiên như thần ngã................................................................................265
- Chỉ ra tính thấy không phải là nhân duyên và kết luận...................................................265
- Tánh thấy là phi nhơn duyên, phi tự nhiên, ly hết thảy
tướng và tức hết thảy pháp ..................................................................................................266
- Lại nghi nhân duyên ..........................................................................................................268
- Chỉ thẳng sự thật nhận thấy tính thấy ............................................................................269
- Xin chỉ dạy cái nghĩa : nhận thấy tánh thấy
không phải là cái thấy ..........................................................................................................271
- Chỉ ra hai thứ nhận thức sai lầm ......................................................................................273
- Sao gọi là nhận thức sai lầm nghiệp chung ..................................................................277
- So sánh cái thấy hiện tiền để chĩ rõ ý nghĩa:
nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, xa vời
tướng hòa hợp, viên mãn đạo Bồ-đề..................................................................................278


 

* Trang 609 *
device

- Tóm thu 4 khoa, 7 đại về Như Lai tạng để phát khởi
chỗ chân ngộ ..................................................................................................................................284
- Phật chỉ rõ cái  kiến tánh là phi hòa hợp sanh ......................................................................285
- Phật tóm chỉ các pháp tướng đều là giả dối,
thật ra chỉ là Như lai tạng tánh .....................................................................................................292
(1) Phật chỉ bản tánh của Ngũ ấm là Như Lai tạng tánh ........................................................292
Quyển III
(2) Phật chỉ bản tánh của Lục căn là Như Lai tạng tánh ..........................................................303
(3) Phật chỉ bản tánh của Thập nhị xứ là Như Lai tạng tánh.....................................................308
- Phật chỉ bản tánh của Thập bát giới là giả dối, thật ra
chỉ là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng ..............................................................................320
- Phật chỉ bản tánh của Thất đại là giả dối, thật ra chỉ là tánh
diệu chơn như của Như Lai tạng tánh ..........................................................................................332
- Ngài A-nan và Đại chúng ngộ được chơn tâm
và tán Phật phát nguyện ...................................................................................................................349
Quyển IV
- Phật chỉ chỗ vọng sanh tương tục ...............................................................................................356
- Phật chỉ tánh bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến
của Như Lai tạng ...............................................................................................................................371
- Phật dạy hết mê tức Bồ -đề ...........................................................................................................376
- Phật lại phá cái nghĩa nhơn duyên tự nhiên và trách ngài
A-nan chỉ học văn tự không biết thực hành ...................................................................................380
- Phật khai thị hai nghĩa quyết định trong
đường tu Đại thừa ..............................................................................................................................386
- Phật chỉ 6 căn đều giả dối không có tự tánh, hệ phát minh
chơn tánh thì được viên thoát ..........................................................................................................398
- Phật dạy cho biết nhơn quả đều thường, đúng với nghĩa
quyết định thứ nhất ..............................................................................................................................404

 

* Trang 610 *
device

Quyển V
- Phật dạy triền phược và giải thoát không hai ..................................................................410
- Phật cột khăn để chỉ sự triền phược và cách giải thoát ................................................420
- Phật gạn hỏi chỗ chứng ngộ để lựa chọn căn
viên thông thù thắng...............................................................................................................430
- Thanh trần viên thông ............................................................................................431
- Sắc trần viên thông .................................................................................................432
- Hương trần viên thông ...........................................................................................433
- Vị trần viên thông ......................................................................................................433
- Xúc trần viên thông ..................................................................................................436
- Pháp trần viên thông ...............................................................................................437
- Nhãn căn viên thông ...............................................................................................438
- Tỷ căn viên thông .....................................................................................................439
- Thiệt căn viên thông.................................................................................................439
- Thân căn viên thông ..............................................................................................442
- Ý căn viên thông .......................................................................................................443
- Nhãn căn viên thông .................................................................................................444
- Nhĩ thức viên thông ...................................................................................................445
- Tỷ thức viên thông .....................................................................................................448
- Thiệt thức viên thông ................................................................................................449
- Thân thức viên thông .................................................................................................450
- Ý thức viên thông ..........................................................................................................450
- Hỏa đại viên thông ....................................................................................................451
- Địa đại viên thông ............................................................................................................455
- Thủy đại viên thông .....................................................................................................456
- Phong đại viên thông...................................................................................................457
- Không đại viên thông ...................................................................................................460
- Thức đại viên thông .....................................................................................................461

 

* Trang 611 *
device

- Kiến đại viên thông ........................................................................................................462
Quyển VI
 - Nhĩ căn viên thông .....................................................................................................................465
- 32 ứng thân ..............................................................................................................................468
- Phóng hào quang, hiện điềm lành .....................................................................................................482
- Phật bảo ngài Văn Thù lựa chọn căn viên thông..............................................................................483
- Tán thán tính giác vốn diệu và chỉ rõ mê vọng
vốn không ......................................................................................................................................484
- Nêu rõ phương tiện có mau chậm ........................................................................................487
- Lựa ra 6 trần ................................................................................................................................488
- Lựa ra 5 căn ...............................................................................................................................491
- Lựa ra 6 thức ...............................................................................................................................494
- Lựa ra 7 đại ................................................................................................................................497
- Chọn lấy cái căn viên thông....................................................................................................................499
- Hợp với giáo thể cõi Ta-bà..........................................................................................................500
- Xưng tán ngài Quán Thế Âm ....................................................................................................500
- Xưng tán nhĩ căn ..........................................................................................................................502
- Chuyển mê thành ngộ .................................................................................................................505
- Chọn lấy nhĩ căn làm phương tiện thích hợp..........................................................................511
- Đảnh lễ cầu gia bị ........................................................................................................................513
- Nghe pháp được chứng ..........................................................................................................................515
- Nhân ngài A-nan xin cứu độ đời vị lai, Phật tóm nêu ra
ba nghĩa quyết định.......................................................................................................................................516
- Chỉ về quyết định đoạn lòng dâm ..........................................................................................................518
- Chỉ về quyết định đoạn lòng sát ..............................................................................................................520
- Chỉ về quyết định đoạn lòng thâu đạo....................................................................................................523
- Chỉ về quyết định đoạn lòng vọng .........................................................................................................525

 


* Trang 612 *
device

Quyển VII
- Phật khai thị về Mật giáo ................................................................................................526
- Khai thị pháp tắc lập đạo tràng ......................................................................................528
- Tuyên nói thần chú, rộng khai thị những lợi ích................................................................529
- Khai thị những vị trí tu chứng trước sau ..........................................................................534
Quyển VIII
- An lập các Thánh vị...............................................................................................................544
- Chỉ dạy tên kinh ....................................................................................................................553
- Nghe pháp được tăng tiến..................................................................................................554
- Phân biệt kỹ càng các nghiệp quả, phân tích rạch ròi về tà ma
ngoại đạo..................................................................................................................................554
- Khai thị phận trong phận ngoài..........................................................................................556
- Chỉ ra 10 tập nhân và 6 giao báo ......................................................................................560
- Tu nhân riêng biệt, thành quả hư vọng.............................................................................563
- Các cõi trời sai khác..............................................................................................................565
Quyển IX
- Khai thị chỗ hư vọng của 7 loài để khuyến khích
tu hành chính pháp................................................................................................................573
- Phân biệt các ấm ma ........................................................................................................576
Quyển X
- Chỉ rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm và giới hạn
phạm vi các ấm .......................................................................................................................602
- Phần thứ 3: Phần Lưu Thông
- Lưu thông của kinh này............................................................................................................606
- Lưu thông chung .....................................................................................................................607
Mục lục............................................................................................................................................608

 

* Trang 613 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm