LOGO VNBET
nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đó cách Phật càng xa, những tà sư thuyết pháp, số như cát sông Hằng; nếu muốn họ nhiếp tâm vào Tam-ma-đề, thì nên khiến họ dựng lập đạo trường thế nào để rời các ma sự, được không thối thất nơi tâm Bồ-đề.”
Bấy giờ, đức Thế Tôn ở trong Đại chúng, khen ngợi ngài A-nan: “Hay lắm ! Hay lắm ! như chỗ Ông hỏi về dựng lập đạo tràng, cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, Ông hãy nghe cho chín, Ta sẽ vì Ông mà nói.” ngài A-nan và cả Đại chúng kính vâng lời dạy của Phật.
Phật bảo ngài A-nan: “Ông thường nghe Ta, trong Tỳ-nại-gia, tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ; thế gọi là 3 pháp Vô lậu học.”
*
Nhân vì ngài A-nan xin cứu độ đời vị lai, Phật tóm nêu ra ba nghĩa quyết định
Trong đạo Phật, tóm lại có hai đường lối tu hành là “tùy Pháp hành”, dựa vào Phật pháp mà tu tập, và “tùy Tín hành”, dựa vào tín tâm mà tu tập. Từ trước đến nay, Phật đã chỉ rất rõ con đường tu hành thành Phật. Tất cả những người có đủ trí tuệ thông hiểu Phật pháp, đều có thể rõ được đường lối tu hành, đi đến thật chứng tính Như Lai tạng, không còn nghi hoặc điều gì. Song, những căn cơ thấp kém, không thể hiểu được Phật pháp, vẫn còn mờ

* Trang 516 *
device

mịt, không thể tự nhận con đường tu tập cho thành chính quả. ngài A-nan thương xót những người như thế, nhất là khi họ sinh vào đời mạt pháp, bị những tà sư mê hoặc, nên xin Phật chỉ dạy những phương pháp tu hành theo tín tâm, để cho các người ấy, có thể thu nhiếp tâm niệm, lần hồi vào được tam-muội, đồng thời cũng xin Phật chỉ vẽ cách lập ra đạo tràng, để cho các người ấy, lánh xa được những ma sự và giữ vững được tâm Bồ-đề. Sau khi khen ngợi ngài A-nan từ bi nghĩ đến chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, Phật dạy ba nghĩa quyết định, nhằm điều phục thân tâm tức là giữ giới, tu định và phát tuệ. Nhân chuyên tâm giữ giới mà dẹp được các phiền não, tâm được an trụ, không bị lay động; nhân cái tâm không lay động mà được định; rồi nhân cái tâm luôn luôn ở trong định mà phát ra trí tuệ; Giới, Định, Tuệ là ba phép Vô lậu học.
*
“A-nan, thế nào để thu nhiếp cái tâm thì gọi là Giới ?
Nếu chúng sinh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam-muội cốt để ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm, thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, mà nếu không đoạn lòng dâm, cũng chắc lạc vào ma đạo, hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ; các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi Ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có

* Trang 517 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm