LOGO VNBET
Chúng sinh cũng vậy, đồng một thể tánh; vì mê lầm mà chia ra có năng, có sở, có tự, có tha, có thân, có sơ, có ưa, có ghét, song tuy chia ra đến đâu đi nữa, mà thể tánh ấy vẫn bình đẳng như như, không hai, không khác.
Người bệnh là đương lúc thấy lòa, nếu nhận biết được vì lòa mà thấy ra bóng tròn ngũ sắc, chớ cái bóng tròn ấy thật không có, thì cái tánh biết mình lòa kia, vẫn không có bệnh. Chúng sinh cũng vậy, chúng sinh dù hư vọng phân biệt đến đâu nữa, nếu nhận biết cái vọng, thì cái tánh biết vọng kia, quyết định không phải là vọng. Không phải là vọng tức là chơn, nào phải tìm đâu xa nữa.
*
 
Sao gọi là “nhận thức sai lầm nghiệp chung” ?
“Này A-nan, cõi Diêm Phù Đề (1) này, trừ phần nước nơi các biển lớn ra, phần đất bằng ở giữa có đến ba ngàn châu (2). Châu lớn chính giữa bao quát từ Đông sang Tây, tính số các nước lớn, có đến hai ngàn ba trăm nước. Còn các châu nhỏ giữa các biển, hoặc có đôi ba trăm nước, hoặc một, hai nước, cho đến ba mươi, bốn mươi, năm mươi nước. Này A-nan, ở trong ấy như có một châu nhỏ chỉ có hai nước, mà người trong một nước đồng cảm lấy ác duyên 3, thì chúng sinh trong nước ấy thấy những cảnh giới không lành, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho đến
_________________________
1 Cõi Diêm Phù Đề : Diêm Phù Đề là mặt trái đất.
2 Châu : Bốn phía nước biển bọc quanh, giữa có đất nổi, thì gọi là châu.
3 Cảm lấy ác duyên : Là bị duyên của các nghiệp dữ chiêu cảm.

 

* Trang 277 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm