LOGO VNBET
Khai thị tu trì được chứng
- Giải thích : Phật dạy phương pháp hành trì trong đàn, suốt ba tuần bảy ngày, rồi chính ở nơi đạo tràng, tu phép như huyễn Tam-ma-đề, thì hiệu quả rất mau chóng và rất to lớn; nghĩa là, chỉ trong 100 ngày, những vị lợi căn đã chứng được quả Tu-đà-hoàn, tức là đã siêu phàm nhập thánh. Điều cốt yếu, là những người tu hành trong đạo tràng phải thiết thật được giới, do đã thụ giới với các vị giới sư thanh tịnh và trong các vị đồng tu ở đạo tràng, vị nào cũng giữ giới thanh tịnh, thì sự nghiệp tu trì mới có kết quả.
*
Tuyên nói tâm chú, rộng khai những lợi ích
Phóng hào quang, khắp thị hiện
A-nan đảnh lễ … tuyên thuyết thần chú.
- Giải thích : Ngài A-nan, tuy được thần chú gia bị, nhưng chính mình chưa được nghe; nên xin Phật từ bi trùng tuyên lại thần chú. Phật không tự mình tuyên chú, lại để cho vị Hóa Phật trên đỉnh tuyên chú, là cốt chỉ dạy tất cả thần thông biến hóa đều thuộc về diệu dụng, nhưng bản thể vẫn không hề lay động.
Tuyên đọc thần chú Phật đỉnh Thủ Lăng nghiêm
Nam mô Tát-đát-tha tô già đa da … hổ hồng đô rô úng phấn, sa bà ha.
Thần chú có 427 câu, từ trước đến nay không có phiên dịch; lối phiên âm, tùy theo mỗi nước, cũng có sai chạy ít

 

* Trang 529 *
device

nhiều, nhưng nếu đem lòng tin đúng đắn mà tụng niệm, thì nhất định có hiệu nghiệm.
Khai thị xuất sinh chư Phật, hàng phục tà ma, rộng ban ơn cho chúng sinh.
 A-nan thị Phật … tất đắc thanh tịnh
- Giải thích : Như trên đã nói, chú Thủ Lăng Nghiêm Ma-ha tát-đát-đa-bát-đát-ra tượng trưng cho tự tính thanh tịnh tâm; chú tức là tâm, tâm tức là chú; do đó, nên chư Phật, Bồ-tát đều do chú tâm ấy sinh ra, cho đến tất cả Phật sự đều dựa vào chú tâm ấy, đều ở trong chú tâm ấy mà làm. Người tụng trì chú ấy, rõ được tự tâm, thì hiệu quả rất là to lớn.
Khai thị chú tâm, nói rộng không hết
 Nhược ngã thuyết thị … danh Như Lai đảnh. - Giải thích : Câu chú này, còn gọi là Như Lai đỉnh, tượng trưng cho trí tuệ của Phật. Diệu dụng trí tuệ của Phật vô lượng vô biên, nên câu chú này cũng vô lượng vô biên, dầu đọc bao nhiêu kiếp cũng không hết.
Khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và xuất thế gian, thêm trí tuệ, tiêu nghiệp chướng.
 Nhữ đẳng hữu học … ngộ vô sanh nhẫn.
- Giải thích : Phật khai thị chú tức là tâm, tâm tức là chú, không rõ tâm tính, lại không trì chú, thì khó tránh ma sự trong đường tu hành. Ma sự là tất cả những sự khuấy phá người tu hành, làm cho phải sa đọa. Tuy những sự ấy,

* Trang 530 *
device

giống như từ ngoài đưa tới, nhưng thật vẫn bắt nguồn từ tự tâm. Tự tâm không rõ chính pháp, không biết tu đường lối giải thoát, mà chỉ cố gắng đè nén những tâm niệm không tốt, thì tuy bề ngoài là thanh tịnh, nhưng bề trong thường bị huân tập với những tư tưởng xấu, do đó sinh ra các ma sự. Những ma sự như thế, chỉ có đem lòng tin đúng đắn, tụng trì tâm chú thì mới tránh được. Một khi tín tâm đã thành tựu, thì hiệu nghiệm của tâm chú thật quá sức nghĩ bàn. Do nơi nhất tâm, không có phân biệt, nên tất cả các thứ tai nạn, các loài hung dữ, đều không thể làm hại được. Huống nữa, tâm chú là mật lệnh của Phật, thường có vô lượng vô biên Kim Cương Bồ-tát hộ trì; các vị chẳng những giúp cho các người tu hành khỏi các ma sự, mà còn gia bị cho những người tu hành chóng được chứng quả. Người tu hành, đem cái tâm cân xứng với tự tính, mà tụng trì tâm chú, thì trên đồng một từ lực với chư Phật, dưới đồng một bi ngưỡng với chúng sinh, công đức không thể kể xiết, chẳng những quyết định không sinh vào những nơi không tốt, mà còn được thể thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, nghiệp chướng tiêu trừ, mau thành chánh quả.
Khai thị trì chú thì được mãn nguyện và được sinh vào nơi tốt.
 Phục thứ A-nan … hà huống tạp hình. - Giải thích : Tất cả quả báo tội phúc, đều do nhất tâm biến hiện; nếu phát lòng tin chắc chắn ở tâm chú, thì dầu tự mình không tụng trì được, mà chỉ đeo chú trên mình, tất cả sở cầu cũng đều được mãn nguyện.

 

* Trang 531 *
device

Khai thị sức chú có thể tiêu quốc nạn, dân tai
 A-nan, nhược chư quốc độ … vĩnh bất năng nhập.
- Giải thích : Những quốc nạn, dân tai đều do vọng kiến nghiệp chung, tức là những nhận thức sai lầm nghiệp chung tạo thành ; những nghiệp chung như thế, phải nhờ tâm niệm chung mới thay đổi được. Nếu trong một cõi nước hay một làng xóm, mọi người đều phát lòng tin chắc chắn cúng dường, trì tụng chú này, thì nhất định tất cả các tai nạn thảy đều tiêu diệt.
Bảo hộ hàng sơ tâm rời ma chướng, chóng khai ngộ
Thị cố Như Lai … tiện vi vọng ngữ.
- Giải thích : Phật kết luận rằng : Phật tuyên dạy chú này, để bảo vệ cho các người theo Phật, tu hành chính pháp, tránh khỏi các ma chướng và mau chứng đạo Bồ-đề và người tu hành trì giới thanh tịnh, tín tâm chắc chắn, y như lời Phật dạy mà lập đạo tràng, thì trong một đời, chắc chắn siêu phàm nhập thánh.
Nói tóm lại, tâm tính bình đẳng, không có sai khác, chúng sinh đem những tâm niệm nhiễm ô, phân biệt mà huân tập tâm tính, thì tâm tính theo sự huân tập đó, hiện ra lục đạo chúng sinh; các vị Nhị thừa đem trí vô ngã, mà huân tập tâm tính, thì tâm tính hiện ra đạo quả vô ngã; các vị Bồ-tát đem bình đẳng trí mà huân tập tâm tính thì tâm tính hiện ra chân như; tuy hiện phàm, hiện thánh có khác nhau, nhưng bản lai tâm tính không thay đổi mà theo duyên, theo duyên mà không thay đổi, vẫn không sinh,

 

* Trang 532 *
device

không diệt, không nhiễm, không tịnh, không thêm, không bớt. Tam thế chư Phật cũng một tâm tính ấy, lục đạo chúng sinh cũng một tâm tính ấy; vì thế, mà một tâm niệm y như tâm tính mà huân tập tu hành, thì kết quả rất là to lớn; vì thế, tụng trì tâm chú với giới luật thanh tịnh và tín tâm đúng đắn, thì kết quả không thể lường, không thể nghĩ hết được. Phát lòng tin đúng đắn, tụng trì tâm chú, còn có kết quả như thế, huống nữa là nghe được những lời Phật dạy, suy xét đạo lý, nhận đúng tâm tính và thuận theo tâm tính mà tu trì, thì kết quả quyết định mau chóng hơn, một ngày có thể bằng một kiếp.
Kim cương thiện thần trong hội phát nguyện bảo hộ rộng rãi.
Thuyết thị ngữ dĩ … sở tác như nguyện.
- Giải thích : Các vị Kim Cương Thiện Thần trong Hội, sau khi nghe Phật dạy, đều một thời đảnh lễ bạch Phật, nguyện thành tâm bảo hộ những người tu hành trì chú, khỏi các ma sự. Đặc biệt, có vô lượng vô số các vị Kim Cương Tạng Vương Bồ-tát phát nguyện hộ trì những người tu hành như thế, chẳng những không có ma sự, mà cho đến những thiên ma cũng không quấy phá được. Trong đoạn này, có kể tên rất nhiều chư Thiện Thần, theo tín ngưỡng của Ấn Độ trong thời ấy, người tu học không nên câu nệ và nên nhớ rằng cảnh là do tâm hiện, tâm đã tin là có, thì hiện ra có; nơi nào chúng sinh tin có cái gì, thì cái ấy hóa ra có, không nên lấy làm lạ. Đến như các vị Kim Cương Bồ-tát có lòng từ bi rộng lớn, mà vẫn đánh nát đầu những loài ác ma quấy phá người tu hành, thế đủ biết, các Ngài

* Trang 533 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm