LOGO VNBET
悲華經卷第三
北涼天竺三藏曇無讖譯
大施品 - 第三之二

 
佛復告寂意。善男子。爾時梵志復作是念。若我當來成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。次當教化大梵天王。發阿耨多羅三藐三菩提心。
時梵天王即知梵志心之所念。到梵志所。作如是言。欲何所敕。
梵志問言。汝是誰也。
梵王報言。我是大梵天王。
梵志答言。善來。王可還天上集會諸天。汝持我言。閻浮提內有大梵志。名曰寶海。於七歲中請佛世尊及無量僧。奉諸所安。卿等。今者於此福德應生隨喜。生隨喜已。發
心迴向阿耨多羅三藐三菩提。

* Trang 238 *
device

BI HOA KINH - QUYỂN ĐỆ TAM

BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG ĐÀM VÔ SẤM dịch

ĐẠI THÍ PHẨM - ĐỆ TAM CHI NHỊ

 
Phật phục cáo Tịch Ý: “Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí phục tác thị niệm: ‘Nhược ngã đương lai thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, sở nguyện thành tựu đắc kỷ lợi giả,thứ đương giáo hóa Đại Phạm Thiên vương phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.’
Thời Phạm thiên vương tức tri Phạm-chí tâm chi sở niệm, đáo Phạm-chí sở tác như thị ngôn: “Dục hà sở sắc.”
Phạm-chí vấn ngôn: “Nhữ thị thùy dã.”
Phạm vương báo ngôn: “Ngã thị Đại Phạm Thiên vương.”
Phạm-chí đáp ngôn: “Thiện lai! Vương khả hoàn thiên thượng tập hội chư thiên. Nhữ trì ngã ngôn: ‘Diêm-phù-đề nội hữu đại Phạm-chí danh viết Bảo Hải, ư thất tuế trung thỉnh Phật Thế Tôn cập vô lượng tăng phụng chư sở an. Khanh đẳng, kim giả ư thử phước đức ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồi hướng A-nậu-đa-la Tam miệu Tam-bồ-đề.’

* Trang 239 *
device

爾時梵王聞是教已。尋還天上聚集諸梵。而告之言。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊及無量僧。終竟七歲奉施
所安。卿等。以是善根應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。當令寶海得如所願。
善男子。爾時百千無量億那由他諸梵天子。恭敬叉手作如是言。我等今者於是善根生隨喜心。以是隨喜故。悉令我等一切皆得阿耨多羅三藐三菩提。
復更告言。卿等。今當至閻浮提。見寶藏佛及比丘僧。禮拜圍繞恭敬供養尊重讚歎。善男子。時梵天王與百千無量億那由他諸梵天子。前後圍繞來至佛所。頭面禮佛足及比丘僧聽受妙法。
善男子。爾時梵志復作是念。復當教化第二天下忉利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。以佛力故即各來至是梵志所。各作是言。欲何所敕。

* Trang 240 *
device

Nhĩ thời Phạm vương văn thị giáo dĩ, tầm hoàn thiên thượng tụ tập chư phạm, nhi cáo chi ngôn: “Khanh đẳng đương tri, Diêm-phù-đề nội hữu Chuyển luân thánh vương danh Vô Tránh Niệm, hữu đại Phạm-chí danh viết Bảo Hải, tức kỳ thánh vương chi đại thần dã, thỉnh Phật Thế Tôn cập vô lượng tăng, chung cánh thất tuế phụng thí sở an. Khanh đẳng, dĩ thị thiện căn ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đương linh Bảo Hải đắc như sở nguyện.”
Thiện nam tử! Nhĩ thời bá thiên vô lượng ức na-do-tha chư Phạm thiên tử, cung kính xoa thủ tác như thị ngôn:“Ngã đẳng kim giả ư thị thiện căn sanh tùy hỷ tâm. Dĩ thịtùy hỷ cố, tất linh ngã đẳng nhất thiết giai đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”
Phục cánh cáo ngôn: “Khanh đẳng, kim đương chí Diêm-phù-đề, kiến Bảo Tạng Phật cập tỳ-kheo tăng, lễ bái vinhiễu cung kính cúng dường tôn trọng tán thán.”
Thiện nam tử! Thời Phạm thiên vương dữ bá thiên vô lượng ức na-do-tha chư Phạm thiên tử, tiền hậu vi nhiễu lai chí Phật sở, đầu diện lễ Phật túc cập tỳ-kheo tăng thính thọ diệu pháp.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí phục tác thị niệm: “Phục đương giáo hóa đệ nhị thiên hạ Đao-lợi thiên vương, Dạ-ma Thiên vương, Đâu-thuật Thiên vương, Hóa LạcThiên vương, Tha hóa tự tại Thiên vương.” Dĩ Phật lực cốtức các lai chí thị Phạm-chí sở, các tác thị ngôn: “Dục hà sở sắc.”

* Trang 241 *
device

梵志問言。汝是誰也。
各各答言。我是其餘忉利天王。乃至他化自在天王。
梵志報言。汝等各還至所住處。汝持我言。閻浮提內有轉輪王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。
忉利天王乃至他化自在天王。聞是語已。各各還至所住之處。即集會諸天而告之言。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。終
竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根因緣故應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。
善男子。時諸天眾恭敬叉手作如是言。我等今者於是善根生隨喜心。以隨喜故。悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。

* Trang 242 *
device

Phạm-chí vấn ngôn: “Nhữ thị thùy dã.”
Các các đáp ngôn: “Ngã thị kỳ dư Đao-lợi thiên vương,nãi chí Tha hóa tự tại Thiên vương.”
Phạm-chí báo ngôn: “Nhữ đẳng các hoàn chí sở trụ xứ,nhữ trì ngã ngôn: ‘Diêm-phù-đề nội hữu Chuyển luân vươngdanh Vô Tránh Niệm, hữu Đại Phạm-chí danh viết BảoHải, tức kỳ thánh vương chi đại thần dã, chung cánh thấttuế cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng. Khanh đẳng, dĩthị thiện căn ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồihướng A-nậu-đa-la Tam miệu Tam-bồ-đề.’
Đao-lợi Thiên vương nãi chí Tha hóa tự tại Thiên vương,văn thị ngữ dĩ, các các hoàn chí sở trụ chi xứ, tức tập hội chư thiên nhi cáo chi ngôn: “Khanh đẳng đương tri, Diêm-phù-đềnội hữu Chuyển luân thánh vương danh Vô Tránh Niệm,hữu Đại Phạm-chí danh viết Bảo Hải, tức kỳ thánh vươngchi đại thần dã, chung cánh thất tuế cúng dường Như Laicập tỳ-kheo tăng. Khanh đẳng, dĩ thị thiện căn nhân duyêncố ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồi hướngA-nậu-đa-la Tam miệu Tam-bồ-đề.’
Thiện nam tử! Thời chư thiên chúng cung kính xoa thủtác như thị ngôn: “Ngã đẳng kim giả ư thị thiện căn sanhtùy hỷ tâm. Dĩ tùy hỷ cố, tất linh ngã đẳng nhất thiết giai đắc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”

* Trang 243 *
device

復更告言。卿等。今者當至佛所。見佛世尊及比丘僧。禮拜圍繞恭敬供養尊重讚歎。
善男子。爾時忉利天王乃至他化自在天王。各各悉與百千無量億那由他天子天女童男童女及餘眷屬。前後圍繞來至佛所。頂禮佛足及比丘僧聽受妙法。
第二天下五阿修羅王。天魔波旬。大梵天王亦復如是。
第三第四第五乃至三千大千佛之世界。
百億忉利天。百億夜摩天。百億兜率天。百億化樂天。百億他化自在天。百億五阿修羅王。百億魔波旬。百億大梵天王。及無量億百千那由他眷屬。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。以佛力故皆共來到此四天下至於佛所。
頭面禮佛及比丘僧聽受妙法。
爾時大眾悉皆遍滿此間。三千大千世界無空缺處。
善男子。爾時寶海梵志復作是念。我今已得教化百億毘沙門天王乃至百億大梵天王。而我今者所有誓願已得自在。

* Trang 244 *
device

Phục cánh cáo ngôn: “Khanh đẳng, kim giả đương chí Phật sở, kiến Phật Thế Tôn cập tỳ-kheo tăng, lễ bái vi nhiễu cung kính cúng dường tôn trọng tán thán.”
Thiện nam tử! Nhĩ thời Đao-lợi thiên vương nãi chí Tha hóa tự tại Thiên vương, các các tất dữ bá thiên vô lượng ức na-do-tha thiên tử, thiên nữ, đồng nam, đồng nữ, cập dư quyến thuộc, tiền hậu vi nhiễu lai chí Phật sở, đỉnh lễ Phật túc cập tỳ-kheo tăng thính thọ diệu pháp.
Đệ nhị thiên hạ ngũ a-tu-la vương, thiên ma Ba-tuần, Đại Phạm Thiên vương diệc phục như thị.
Đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, nãi chí tam thiên đại thiên Phật chi thế giới, bá ức Đao-lợi thiên, bá ức Dạ-ma thiên, bá ức Đâu-suất thiên, bá ức Hóa Lạc thiên, bá ức Tha hóa tự tại thiên, bá ức ngũ a-tu-la vương, bá ức ma Ba-tuần, bá ức Đại Phạm Thiên vương, cập vô lượng ức bá thiên na-do-tha quyến thuộc, tất phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Dĩ Phật lực cố giai cộng lai đáo thử Tứ thiên hạ chí ư Phật sở, đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng thính thọ diệu pháp.
Nhĩ thời đại chúng tất giai biến mãn thử gian. Tam thiên đại thiên thế giới vô không khuyết xứ.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Hải Phạm-chí phục tác thị niệm: “Ngã kim dĩ đắc giáo hóa bá ức Tỳ-sa-môn thiên vương nãi chí bá ức Đại Phạm Thiên vương, nhi ngã kim giả sở hữu thệ nguyện dĩ đắc tự tại.”

* Trang 245 *
device

復作是念。若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提。逮得己利所願成就者。願佛世尊為諸大眾。示現種種神足變化。以神力故令此三千大千世界所有畜生餓鬼地獄及世人等。悉
皆得離一切苦惱純受諸樂。各於一一眾生之前。有一化佛勸彼眾生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。
善男子。爾時寶藏如來。尋知寶海心之所念。即時入於無熱三昧。
爾時世尊入是三昧已。示現如是神足變化。一一毛孔放於無量無邊光明。其光微妙遍照三千大千世界及照地獄。冰凍眾生遇之則溫。熱惱眾生遇之則涼。飢渴眾生遇之則飽。受最妙樂。
一一眾生。各於其前有一化佛。三十二相瓔珞其身。八十種好次第莊嚴。
彼諸眾生受快樂已。作如是思惟。我等何緣得離苦惱受是妙樂。
爾時眾生見於化佛。三十二相而自瓔珞。八十種好次第莊嚴。見如是已各作是言。蒙

* Trang 246 *
device

Phục tác thị niệm: “Nhược ngã lai thế tất thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đãi đắc kỷ lợi sở nguyện thành tựu giả, nguyện Phật Thế Tôn vị chư đại chúng, thị hiệnchủng chủng thần túc biến hóa, dĩ thần lực cố linh thử tamthiên đại thiên thế giới sở hữu súc sanh, ngạ quỷ, địa ngụccập thế nhân đẳng, tất giai đắc ly nhất thiết khổ não, thuầnthọ chư lạc. Các ư nhất nhất chúng sanh chi tiền hữu nhấthóa Phật khuyến bỉ chúng sanh, linh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.”
Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Tạng Như Lai tầm tri Bảo Hải tâm chi sở niệm, tức thời nhập ư Vô nhiệt tam-muội.
Nhĩ thời Thế Tôn nhập thị tam-muội dĩ, thị hiện như thị thần túc biến hóa, nhất nhất mao khổng phóng ư vô lượng vô biên quang minh. Kỳ quang vi diệu biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới cập chiếu địa ngục, băng đống chúng sanh ngộ chi tắc ôn, nhiệt não chúng sanh ngộ chi tắc lương, cơ khát chúng sanh ngộ chi tắc bão, thọ tối diệu lạc.
Nhất nhất chúng sanh, các ư kỳ tiền hữu nhất hóa Phật, tam thập nhị tướng anh lạc kỳ thân, bát thập chủng hảo thứ đệ trang nghiêm.
Bỉ chư chúng sanh thọ khối lạc dĩ, tác như thị tư duy: “Ngã đẳng hà duyên đắc ly khổ não thọ thị diệu lạc.”
Nhĩ thời chúng sanh kiến ư hóa Phật, tam thập nhị tướng nhi tự anh lạc, bát thập chủng hảo thứ đệ trang nghiêm. Kiến như thị dĩ các tác thị ngôn: “Mông thị thành

* Trang 247 *
device

是成就大悲恩者。令我得離一切苦惱受於妙樂。
爾時眾生以歡喜心瞻仰尊顏。
爾時化佛告諸眾生。汝等皆應稱南無佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。從是已後更不受苦。常受第一最妙快樂。
彼諸眾生尋作是言。南無世尊。發阿耨多羅三藐三菩提心。以此善根斷一切惡。而於其中尋得命終。轉生人中。熱惱眾生以蒙光故尋得清涼。離飢渴苦受諸妙樂。乃至生於
人中。如地獄畜生餓鬼人亦如是。
其光遍照諸世界已。還繞佛身滿三匝已。從頂上入。是時即有無量無邊人天.夜叉.阿修羅.乾闥婆.諸龍.羅剎。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。
復有不可計眾生。得陀羅尼三昧忍辱。
爾時閻浮人聞無量諸天。為佛世尊及比丘僧。自以天上種種所有莊嚴。嚴飾安周城外閻浮之園。如天莊嚴等無差別。

* Trang 248 *
device

tựu đại bi ân giả, linh ngã đắc ly nhất thiết khổ não thọ ư diệu lạc.”
Nhĩ thời chúng sanh dĩ hoan hỷ tâm chiêm ngưỡng tôn nhan.
Nhĩ thời hóa Phật cáo chư chúng sanh: “Nhữ đẳng giai ưng xưng Nam mô Phật, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Tùng thị dĩ hậu cánh bất thọ khổ, thường thọ đệ nhất tối diệu khối lạc.”
Bỉ chư chúng sanh tầm tác thị ngôn: “Nam mô Thế Tôn.” Phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Dĩ thử thiện căn đoạn nhất thiết ác. Nhi ư kỳ trung tầm đắc mạng chung, chuyển sanh nhân trung. Nhiệt não chúng sanh dĩ mông quang cố tầm đắc thanh lương, ly cơ khát khổ thọ chư diệu lạc, nãi chí sanh ư nhân trung. Như địa ngục súc sanh ngạ quỷ nhân diệc như thị.
Kỳ quang biến chiếu chư thế giới dĩ, hoàn nhiễu Phật thân mãn tam táp dĩ, tùng đỉnh thượng nhập.
Thị thời tức hữu vô lượng vô biên nhân thiên, dạ-xoa, a-tu-la, càn-thát-bà, chư long, la-sát, đắc bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
Phục hữu bất khả kế chúng sanh đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục.
Nhĩ thời Diêm-phù nhân văn vô lượng chư thiên vị Phật Thế Tôn cập tỳ-kheo tăng, tự dĩ thiên thượng chủng chủng sở hữu trang nghiêm, nghiêm sức An-chu thành ngoại Diêm-phù chi viên, như thiên trang nghiêm đẳng vô sai biệt.

* Trang 249 *
device

是人復作是念。我等今者當往觀之。并見如來及比丘僧因聽受法。
善男子。爾時日日常有百千無量億那由他男子女人童男童女。來至佛所頭面禮佛及比丘僧。右繞三匝恭敬供養尊重讚歎。并欲見此閻浮之園。其園門戶具足二萬純七寶成。一一門前復敷五百七寶之牀。有五百梵志各坐其上。若有眾生欲入是園。此諸梵志輒便勸化。令其畢定歸依三寶。發阿耨多羅三藐三菩提心。然後乃聽入此園中。見於世尊及比丘僧。禮拜圍繞恭敬供養尊重讚歎。
善男子。爾時梵志於七歲中教化不可計天。令其畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。復令不可計龍,阿修羅,乾闥婆,羅剎,拘槃荼,毘舍遮,餓鬼,畜生,地獄及人。畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。
善男子。爾時梵志過七歲已。以八萬四千金輪惟除天輪。八萬四千白象七寶莊嚴惟除象寶。乃至八萬四千種種諸藥。如是等物欲以奉獻佛及眾僧。

* Trang 250 *
device

Thị nhân phục tác thị niệm: “Ngã đẳng kim giả đương vãng quan chi, tinh kiến Như Lai cập tỳ-kheo tăng nhân thính thọ pháp.”
Thiện nam tử! Nhĩ thời nhật nhật thường hữu bá thiên vô lượng ức na-do-tha nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ lai chí Phật sở đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng, hữu nhiễu tam táp cung kính cúng dường tôn trọng tán thán, tinh dục kiến thử Diêm-phù chi viên. Kỳ viên môn hộ cụ túc nhị vạn thuần thất bảo thành, nhất nhất môn tiền phục phu ngũ bá thất bảo chi sàng, hữu ngũ bá Phạm-chí các tọa kỳ thượng. Nhược hữu chúng sanh dục nhập thị viên, thử chư Phạm-chí triếp tiện khuyến hóa, linh kỳ tất định quy y tam bảo, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm, nhiên hậu nãi thính nhập thử viên trung, kiến ư Thế Tôn cập tỳ-kheo tăng, lễ bái vi nhiễu cung kính cúng dường tôn trọng tán thán.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí ư thất tuế trung giáo hóa bất khả kế thiên, linh kỳ tất định trụ ư A-nậu-đa-laTam-miệu Tam-bồ-đề, phục linh bất khả kế long, a-tu-la,càn-thát-bà, la-sát, câu-bàn-đồ, tỳ-xá-già, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cập nhân, tất định trụ ư A-nậu-đa-la Tam-miệuTam-bồ-đề.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí quá thất tuế dĩ, dĩ bát vạn tứ thiên kim luân duy trừ thiên luân, bát vạn tứ thiên bạch tượng thất bảo trang nghiêm duy trừ tượng bảo, nãi chí bát vạn tứ thiên chủng chủng chư dược. Như thị đẳng vật dục dĩ phụng hiến Phật cập chúng tăng.

* Trang 251 *
device

爾時轉輪聖王。於七歲中。心無欲欲,無瞋恚欲,無愚癡欲,無憍慢欲,無國土欲,無兒息欲,無玉女欲,無食飲欲,無衣服欲,無華香欲,無車乘欲,無睡眠欲,無想樂欲,無有我欲,無有他欲。如是七歲乃至無有一欲之心。常坐不臥無晝夜想無疲極想。亦復無聲香味觸想。而於其中常見十方一一方面。如萬佛土微塵數等。諸佛世界清淨莊嚴。不見須彌小山大小鐵圍二山中間幽冥之處。日月星辰諸天宮殿。其所見者惟見清淨莊嚴佛土。見是事已。隨願取之。
如轉輪聖王於七歲中得受快樂。見於清淨種種莊嚴諸佛世界。願取上妙清淨佛土。轉輪聖王太子不眴。乃至千子八萬四千諸小王等。及九萬二千億眾生等。各七歲中心無欲欲。乃至無有香味觸想。各於靜處入定思惟。亦得見於十方世界一一方面。如萬佛土微塵數等。諸佛世界所有莊嚴。不見須彌及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之處。日月星辰諸天宮殿。其所見者惟見清淨莊嚴佛土。如其所見隨而取之。

* Trang 252 *
device

Nhĩ thời Chuyển luân thánh vương, ư thất tuế trung, tâm vô dục dục, vô sân khuể dục, vô ngu si dục, vô kiêu mạn dục, vô quốc độ dục, vô nhi tức dục, vô ngọc nữ dục, vô thực ẩm dục, vô y phục dục, vô hoa hương dục, vô xa thừa dục, vô thụy miên dục, vô tưởng nhạo dục, vô hữu ngã dục, vô hữu tha dục. Như thị thất tuế nãi chí vô hữu nhất dục chi tâm, thường tọa bất ngoạ, vô trú dạ tưởng, vô bì cực tưởng, diệc phục vô thanh hương vị xúc tưởng, nhi ư kỳ trung thường  kiến thập phương nhất nhất phương diện, như vạn Phật độ vi trần số đẳng, chư Phật thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Bất kiến Tu-di cập chư tiểu sơn đại tiểu Thiết vi nhị sơn trung gian u minh chi xứ, nhật nguyệt tinh thần chư thiên cung điện. Kỳ sở kiến giả duy kiến thanh tịnh trang nghiêm Phật độ. Kiến thị sự dĩ, tùy nguyện thủ chi.
Như Chuyển luân thánh vương ư thất tuế trung đắc thọ khối lạc, kiến ư thanh tịnh chủng chủng trang nghiêm chư Phật thế giới, nguyện thủ thượng diệu thanh tịnh Phật độ. Chuyển luân thánh vương thái tử Bất Huyễn, nãi chí thiên tử, bát vạn tứ thiên chư tiểu vương đẳng, cập cửu vạn nhị thiên ức chúng sanh đẳng, các thất tuế trung tâm vô dục dục, nãi chí vô hữu hương vị xúc tưởng. Các ư tĩnh xứ nhập định tư duy, diệc đắc kiến ư thập phương thế giới nhất nhất phương diện, như vạn Phật độ vi trần số đẳng, chư Phật thế giới sở hữu trang nghiêm. Bất kiến Tu-di cập chư tiểu sơn đại tiểu Thiết vi nhị sơn trung gian u minh chi xứ, nhật nguyệt tinh thần chư thiên cung điện. Kỳ sở kiến giả duy kiến thanh tịnh trang nghiêm Phật độ. Như kỳ sở kiến tùy nhi thủ chi.

* Trang 253 *
device

如是一切諸大眾等。於七歲中各得修行種種法門。或願清淨佛土。或願不淨佛土。
善男子。爾時梵志過七歲已。持諸七寶奉獻於佛及比丘僧。向佛合掌前白佛言。世尊。我已勸化轉輪聖王。發阿耨多羅三藐三菩提心。還至住處靜坐思惟。乃至不聽一人令入。我復勸化其王千子。發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸王子亦各還至所住之處靜坐思惟。乃至不聽一人令入。八萬四千小王九萬二千億眾生等。亦發阿耨多羅三藐三菩
提心。各在靜處端坐思惟。乃至不聽一人令入。
世尊。今當令是轉輪王等。從三昧起來至佛所。及我先所教化令發阿耨多羅三藐三菩提心者。悉令集此佛世尊所。一心端坐受於清淨佛之世界。不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提。從佛授記已。當取國土及名姓字。
善男子。爾時寶藏如來即入三昧王三昧。入是三昧已。於其口中出種種色光青黃赤白紫。如轉輪王在定中者。各於其前有化梵王。作如是言。汝等今者可從定起至於佛

* Trang 254 *
device

Như thị nhất thiết chư đại chúng đẳng, ư thất tuế trung các đắc tu hành chủng chủng pháp môn. Hoặc nguyện thanh tịnh Phật độ, hoặc nguyện bất tịnh Phật độ.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí quá thất tuế dĩ, trì chư thất bảo phụng hiến ư Phật cập tỳ-kheo tăng, hướng Phật hợp chưởng tiền bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã dĩ khuyến hóa Chuyển luân thánh vương phát A-nậu-đa-laTam-miệu Tam-bồ-đề tâm, hoàn chí trụ xứ tĩnh tọa tư duy, nãi chí bất thính nhất nhân linh nhập. Ngã phục khuyến hóa kỳ vương thiên tử phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Thị chư vương tử diệc các hoàn chí sở trụ chi xứ tĩnh tọa tư duy, nãi chí bất thính nhất nhân linh nhập. Bát vạn tứ thiên tiểu vương cửu vạn nhị thiên ức chúng sanh đẳng diệc phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Các tại tĩnh xứ đoan tọa tư duy, nãi chí bất thính nhất nhân linh nhập.
Thế Tôn! Kim đương linh thị Chuyển luân vương đẳng, tùng tam-muội khởi lai chí Phật sở, cập ngã tiên sở giáo hóa linh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm giả, tất linh tập thử Phật Thế Tôn sở, nhất tâm đoan tọa thọ ư thanh tịnh Phật chi thế giới, bất thối chuyển ư A-nậu-đa-laTam-miệu Tam-bồ-đề. Tùng Phật thọ ký dĩ, đương thủ quốc độ cập danh tánh tự.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Tạng Như Lai tức nhập tam-muội vương tam-muội. Nhập thị tam-muội dĩ, ư kỳ khẩutrung xuất chủng chủng sắc quang thanh hoàng xích bạch tử, như Chuyển luân vương tại định trung giả, các ư kỳ tiền hữu hóa phạm vương, tác như thị ngôn: “Nhữ

* Trang 255 *
device

所。見佛世尊及比丘僧。禮拜圍繞恭敬供養尊重讚歎。汝等當知。寶海梵志於七歲中作法會竟。今佛世尊復當遊行諸餘國土。
時轉輪王等聞是言已。尋從定起。爾時諸天在虛空中作諸妓樂。是時聖王即便嚴駕。與其千子八萬四千諸小王等。九萬二千億人。前後導從出安周羅城向閻浮園。既到園外如法下車。步至佛所。頭面禮佛及比丘僧卻坐一面。
善男子。爾時梵志白聖王言。惟願大王。持此寶物并及大王先於三月。供養如來及比丘僧種種珍寶。八萬四千安周羅城。如是福德今應迴向阿耨多羅三藐三菩提。其王千子
八萬四千。諸小王等九萬二千億人。皆悉教令迴向阿耨多羅三藐三菩提。
復作是言。大王當知。以此布施不應求於忉利天王大梵天王。何以故。王今福報所有珍寶。皆是無常無決定相猶如疾風。是故應當以此布施所得果報。令心自在速成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量無邊眾生令入涅槃。

* Trang 256 *
device

đẳng kim giả khả tùng định khởi chí ư Phật sở, kiến Phật Thế Tôn cập tỳ-kheo tăng, lễ bái vi nhiễu cung kính cúng dường tôn trọngtán thán. Nhữ đẳng đương tri, Bảo Hải Phạm-chí ư thất tuếtrung tác pháp hội cánh. Kim Phật Thế Tôn phục đương duhành chư dư quốc độ.”
Thời Chuyển luân vương đẳng văn thị ngôn dĩ, tầm tùng định khởi. Nhĩ thời chư thiên tại hư không trung tác chư kỹ nhạc. Thị thời thánh vương tức tiện nghiêm giá, dữ kỳ thiên tử, bát vạn tứ thiên chư tiểu vương đẳng, cửu vạn nhị thiên ức nhân, tiền hậu đạo tùng xuất An-chu-la thành hướng Diêm-phù viên. Ký đáo viên ngoại như pháp hạ xa, bộ chí Phật sở, đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng, khước tọa nhất diện.
Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí bạch Thánh vương ngôn: “Duy nguyện đại vương, trì thử bảo vật tinh cập đại vương tiên ư tam nguyệt, cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng chủng chủng trân bảo, bát vạn tứ thiên An-chu-la thành. Như thị phước đức kim ưng hồi hướng A-nậu-đa-laTam-miệu Tam-bồ-đề. Kỳ vương thiên tử, bát vạn tứ thiên chư tiểu vương đẳng, cửu vạn nhị thiên ức nhân, giai tất giáo linh hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”
Phục tác thị ngôn: “Đại vương đương tri, dĩ thử bố thí bất ưng cầu ư Đao-lợi Thiên vương, Đại Phạm Thiên vương. Hà dĩ cố? Vương kim phước báo, sở hữu trân bảo, giai thị vô thường, vô quyết định tướng, do như tật phong. Thị cố ưng đương dĩ thử bố thí sở đắc quả báo, linh tâm tự tại tốc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh, linh nhập Niết-bàn.”

* Trang 257 *
device

 
Kinh Bi Hoa