LOGO VNBET
MỤC LỤC
PHẦN HÁN VĂN


 
卷第一
轉法輪品 - 第一............................................................................................ 6
陀羅尼品 - 第二.......................................................................................... 22
卷第二
大施品 - 第三之一................................................................................... 128
卷第三
大施品 - 第三之二................................................................................... 238
諸菩薩本授記品-第四之一................................................................... 258
卷第四
諸菩薩本授記品-第四之二................................................................... 356
卷第五
諸菩薩本授記品-第四之三................................................................... 482

* Trang 1130 *
device

卷第六
諸菩薩本授記品-第四之四................................................................... 600
卷第七
諸菩薩本授記品-第四之五................................................................... 708
卷第八
諸菩薩本授記品-第四之六................................................................... 832
檀波羅蜜品-第五之一............................................................................. 876
卷第九
檀波羅蜜品-第五之二............................................................................ 938
卷第十
檀波羅蜜品-第五之三.......................................................................... 1034
入定三昧門品-第六. ............................................................................. 1052

* Trang 1131 *
device

PHẦN DỊCH ÂM

 
QUYỂN ĐỆ NHẤT
CHUYỂN PHÁP LUÂN PHẨM - Đệ nhất .................................................. 7
ĐÀ-LA-NI PHẨM - Đệ nhị ........................................................................ 23
QUYỂN ĐỆ NHỊ
ĐẠI THÍ PHẨM - Đệ tam chi nhất .......................................................... 129
QUYỂN ĐỆ TAM
ĐẠI THÍ PHẨM - Đệ tam chi nhị ............................................................ 239
CHƯ BỒ TÁT BỔN THỌ KÝ PHẨM - Đệ tứ chi nhất ......................... 259
QUYỂN ĐỆ TỨ
CHƯ BỒ TÁT BỔN THỌ KÝ PHẨM - Đệ tứ chi nhị ........................... 357
QUYỂN ĐỆ NGŨ
CHƯ BỒ TÁT BỔN THỌ KÝ PHẨM - Đệ tứ chi tam .......................... 483

* Trang 1132 *
device

QUYỂN ĐỆ LỤC
CHƯ BỒ TÁT BỔN THỌ KÝ PHẨM - Đệ tứ chi tứ ............................. 601
QUYỂN ĐỆ THẤT
CHƯ BỒ TÁT BỔN THỌ KÝ PHẨM - Đệ tứ chi ngũ .......................... 709
QUYỂN ĐỆ BÁT
CHƯ BỒ TÁT BỔN THỌ KÝ PHẨM - Đệ tứ chi lục ........................... 833
ĐÀN BA-LA-MẬT PHẨM - Đệ ngũ chi nhất ........................................ 877
QUYỂN ĐỆ CỬU
ĐÀN BA-LA-MẬT PHẨM - Đệ ngũ chi nhị .......................................... 939
QUYỂN ĐỆ THẬP
ĐÀN BA-LA-MẬT PHẨM - Đệ ngũ chi tam ....................................... 1035
NHẬP ĐỊNH TAM-MUỘI MÔN PHẨM - Đệ lục ............................... 1053

* Trang 1133 *
device

PHẦN DỊCH NGHĨA
 
QUYỂN I
CHUYỂN PHÁP LUÂN
Phẩm thứ nhất.............................................................................................. .76
ĐÀ-LA-NI
Phẩm thứ nhì ................................................................................................ 92
QUYỂN II
ĐẠI THÍ
Phẩm thứ ba - Phần một ............................................................................ 196
QUYỂN III
ĐẠI THÍ
Phẩm thứ ba- Phần hai .............................................................................. 310
BỒ TÁT THỌ KÝ
Phẩm thứ tư - Phần một............................................................................. 323
QUYỂN IV
BỒ TÁT THỌ KÝ
Phẩm thứ tư - Phần hai .............................................................................  432
QUYỂN V
BỒ TÁT THỌ KÝ
Phẩm thứ tư - Phần ba ............................................................................... 558

* Trang 1134 *
device

QUYỂN VI
BỒ TÁT THỌ KÝ
Phẩm thứ tư - Phần bốn............................................................................. 666
QUYỂN VII
BỒ TÁT THỌ KÝ
Phẩm thứ tư - Phần năm ............................................................................ 786
QUYỂN VIII
BỒ TÁT THỌ KÝ
Phẩm thứ tư - Phần sáu.............................................................................. 900
PHÁP BỐ THÍ
Phẩm thứ năm - Phần một......................................................................... 926
QUYỂN IX
PHÁP BỐ THÍ
Phẩm thứ năm - Phần hai .......................................................................... 998
QUYỂN X
PHÁP BỐ THÍ
Phẩm thứ năm - Phần ba ......................................................................... 1092
PHÁP MÔN NHẬP ĐỊNH
Phẩm thứ sáu............................................................................................. 1104

* Trang 1135 *
device

 
Kinh Bi Hoa