LOGO VNBET
Kinh
Đại Phật Đảnh
Như Lai Mật Nhân
Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh
Thủ Lăng Nghiêm (1)
 
 
Đời Đường, Sa môn Bát Lạt Mật Đế (người Trung Thiên-trúc)
chủ tọa Đạo Tràng Phiên Dịch, tụng tiếng Phạn.
Sa môn Di Già Thích Ca (người nước Ô-trành)
dịch Phạn văn ra Hán văn.
Sa môn Hoài Địch (người Trung-hoa) hiệu chính, chứng nghĩa.
Bồ-tát giới đệ tử Phòng Dung (người Trung-hoa)
nhuận văn, chép thành bản kinh hiện hành.(2)

* Trang 13 *
device

 
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Tập 1