LOGO VNBET
BÀI TỰA
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
Địa Tạng Bồ Tát Ma ha Tát.
Lạy đức từ bi đại Giáo chủ!
“Địa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Địa Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng

* Trang 5 *
device

Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh,
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn,
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma ha Tát. (Câu chót 3 lần)

* Trang 6 *
device

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát,
Vô biên chúng Thanh văn
Và cả thảy Thánh Hiền.
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi
Xông khắp các chúng sanh
Đều phát Bồ đề tâm
Xa lìa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo Vô thượng.
Nam mô Hương cúng Dường Bồ Tát Ma ha Tát. (3 Lần)

* Trang 7 *
device

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy Đấng Tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật,
Nay con phát nguyện rộng
Thọ trì kinh Địa Tạng.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát bồ đề tâm,
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

* Trang 8 *
device

BÀI KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh.
Địa ngục vị không, thệ bất thánh Phật,
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề.
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma ha Tát. (3 Lần)

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện