LOGO VNBET
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
BỔN NGUYỆN

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG
     Viên dịch: Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 

 
 

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
BỔN NGUYỆN

(TRỌN BỘ)
(Tái bản lần thứ Mười Bốn)

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện