LOGO VNBET
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
BỔN NGUYỆN
(Dịch nghĩa)
Quyển Hạ
 
 
 
 
 
 

 
Hán dịch : TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG
Việt dịch : HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

* Trang 139 *
device

* Trang 140 *
device

 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện