LOGO VNBET
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
BỔN NGUYỆN


(Dịch nghĩa)
 QUYỂN THƯỢNG

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG
Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

* Trang 11 *
device

* Trang 12 *
device

 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện