LOGO VNBET
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
BỔN NGUYỆN
(Dịch nghĩa)
QUYỂN TRUNG
 

 
 
 
 
 
Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG
Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

* Trang 71 *
device

* Trang 72 *
device

 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện