LOGO VNBET
Mục lục
Mục lục……………………………………………………………………………………….7
Dẫn nhập……………………………………………………………………………………...9
Ghi về Địa tạng đại sĩ………………………………………………………………………25
Nghi thức sám nguyện đơn giản trước khi trì tụng kinh Địa tạng…………………………45
Kinh Địa tạng:  Cuốn trên (1)
Phẩm 1: Thần thông tại cung Đao lợi……………………………………………………61
Phẩm 2: Thân phân hóa qui tụ lại…………………………………………………………81
Phẩm 3: Quán sát nghiệp quả chúng sinh……………………………………………….89
Phẩm 4: Nghiệp của người Diêm phù…………………………………………………99
 
Kinh Địa tạng cuốn giữa
Phẩm 5:  Danh xưng địa ngục…………………………………………………………121

 

* Trang 7 *
device

Phẩm 6: Thế Tôn tuyên dương…………………………………………………………………129
Phẩm 7: Lợi ích người còn kẻ mất……………………………………………………………..149
Phẩm 8: Chúa tôi Diêm la xưng tụng………………………………………………………….161
Phẩm 9: Xưng tụng danh hiệu chư Phật………………………………………………………179
 
Kinh Địa tạng: Cuốn dưới

Phẩm 10: Trắc lượng công đức bố thí…………………………………………………………191
Phẩm 11: Thần đất hộ trì………………………………………………………………………203
Phẩm 12: Lợi ích của sự thấy nghe……………………………………………………………209
Phẩm 13: Thế Tôn ký thác……………………………………………………………………235
Phần chú thích

Chú thích Mục lục, Ghi chú về Địa tạng đại sĩ,
Nghi thức sám nguyện……………………………………………………………………......249
Chú thích cuốn trên…………………………………………………………………………251
Chú thích cuốn giữa………………………………………………………………………267
Chú thích cuốn dưới………………………………………………………………………284

* Trang 8 *
device

 
Kinh Địa Tạng