LOGO VNBET
 
NAM  MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)
KHAI KINH
Kính lạy Đức Thế Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Con nay phát đại nguyện
Thọ trì kinh Dược Sư
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát tâm Bồ đề
Khi mãn Báo thân này
Sanh vào các Tịnh độ.
 NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

* Trang 9 *
device

 
Kinh Dược Sư