LOGO VNBET
Mục lục
Nguyện Hương                                                                        3
Tán Phật. Lễ Phật                                                                   4
Tán Dương Chi                                                                       5
Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú. Tán Hương                       8
Khai Kinh                                                                                9
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương
Như Lai Bổn Nguyện Công Đức                                          10
Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn                                        23
Ý Nghĩa 12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư               26

* Trang 51 *
device

 
Kinh Dược Sư