LOGO VNBET
TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ
Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.
Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.
Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.
 NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
 
TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian
Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh
Mười phương chư Phật hiện thân vàng
 NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

* Trang 8 *
device

 
Kinh Dược Sư