LOGO VNBET
MỤC LỤC

Quyển Thứ Nhất
Phẩm:

1. Phạm Thiên Thỉnh Pháp .....................................................................4
2. Thái Tử Tát Đỏa ..................................................................................27
3. Hai Người Dòng Phạm Chí .....................................................................33
4. Đi Ở Lấy Công Cúng Dàng .......................................................................39
5. Thần Bể Với Người Đi Buôn ......................................................................43
6. Cầu Tự ......................................................................................................47
7. Thái Tử Tu Xà Đề .......................................................................................53
Quyển Thứ Hai
Phẩm:

8. Cô Kim Cương .............................................................................................60
9. Tỷ Khưu Kim Tài ..........................................................................................68
10. Hoa Thiên ..................................................................................................71
11. Tỷ Khưu Bảo Thiên ......................................................................................75
12. Sàn Đề Bà La .............................................................................................78
13. Vua Từ Lực Cho Huyết .................................................................................83
14. Hàng Phục Lục Sư .....................................................................................86
Quyển Thứ Ba
Phẩm:

15. Cứ Đà Thí Thân ........................................................................................123
16. Vua Đại Quang Minh .................................................................................129
17. Ưu Ba Tư Na ...............................................................................................136
Quyển Thứ Tư
Phẩm:

18. Xuất gia công sức .......................................................................................154
19. Sa di hộ giới ................................................................................................173
20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi ...................................................................182
21. Hai vợ chồng nghèo ....................................................................................189
22. Bà Lão bán nghèo .......................................................................................194
Quyển Thứ Năm:
Phẫm:

 

* Trang 380 *
device

23. Kim Thiên ..............................................................................199
24. Trùng Tín ..............................................................................202
25. Tán Đàn Ninh .................................................................................206
26. Bố Thí Đầu .....................................................................................212
Quyển Thứ Sáu
Phẩm:

27. Bố Thí Mắt ......................................................................................228
28. Năm Trăm Người Mù ..........................................................................240
29. Phú Na Kỳ ..........................................................................................243
30. Ni Đề ..................................................................................................261
Quyển Thứ Bảy
Phẩm:

31. Đại Kiếp Tân Ninh ...................................................................................268
32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu ...................................................................................274
33. Lê Kỳ Di .....................................................................................................282
34. Thiết Đầu La Kiện Ninh ............................................................................297
35. A Du Ca .................................................................................................300
36. Bảy Lọ Vàng .............................................................................................302
37. Sai Ma .........................................................................................................307
Quyển Thứ Tám
Phẩm

38. Cái Sự ..........................................................................................................312
39. Đại Thi Tác Biển ............................................................................................320
Quyển Thứ Chín
Phẩm

40. An Nan Tổng Trì ..............................................................................................347
41. Ưu Bà Tư .........................................................................................................348
42. Con Ngộ Sát Cha .............................................................................................352
43. Tu Đạt Làm Tịnh Xá ..........................................................................................354
44. Lặc Na Sà Gia ..................................................................................................371
45. Cá Trăn Đầu ....................................................................................................374
46. Tịnh Cư Thiên ....................................................................................................377

 

* Trang 381 *
device

 
Kinh Hiền Ngu (Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh)