LOGO VNBET
HIỀN NGU
NHÂN DUYÊN KINH

QUYỂN THỨ CHÍNPHẨM 40: A NAN TỔNG TRÌ
PHẨM 41: ƯU BÀ TƯ
PHẨM 42: CON NGỘ SÁT CHA
PHẨM 43: TU ĐẠT LÀM TỊNH XÁ
PHẨM 44: NẶC LA SÀ GIA
PHẨM 45: CÁ TRĂM ĐẦU
PHẨM 46: TỊNH CƯ THIÊN

* Trang 346 *
device

Phẩm thứ bốn mươi : A NAN TỔNG TRÌ
 
CHÍNH tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, rặng cây của Thái Tử Kỳ Đà.
Vào thời bấy giờ tôi là một người thông mình nhất, có trí nhớ nhất, nên các vị Tỷ Khưu sanh lòng nghĩ như vầy:
- Không rõ ông A Nan đời quá khứ làm công đức gì? Mà nay được Tổng trì? Nghe Phật nói đến đâu là nhớ đến đó, không quên một câu!
Các vị nghĩ thế rồi lên bạch Phật rằng:
- Kính đức Thế Tôn! Ông A Nan đời trước có công đức gì? Kiếp này được vô lượng
Tổng Trì như vậy? Cúi xin Ngài dạy bảo cho chúng con được rõ?
Phật: - Hay lắm! Các ông muốn biết phúc đức Tổng trì của ông A Nan, hãy để ý nghe cho kỹ! Đây cũng là một đời thuộc kiếp quá khứ, có một vị Tỷ Khưu nuôi một bác Sa Di, ngày ngày bắt bác ấy, phải chăm tụng kinh và đúng thời khóa. Nếu bác tụng niệm thời khóa đầy đủ thì ông vui! Nếu trễ, hoặc tụng thiếu sót, không đủ thời khóa, thì ông buồn, và quở trách!
Như thế nên bác Sa Di, lúc nào cũng lo và buồn vì được ăn thì mất tụng; được tụng thì mất ăn. Hôm nào đi khất thực về sớm thì tụng niệm đủ khóa, hôm muộn thì mất khóa tụng kinh.
Không may ngày hôm đó người dân ít cúng dàng, nên phải đi mãi gần trưa mà chưa đủ hai thầy trò ăn, thành ra trễ khóa bị thầy mắng! Ngày hôm sau buồn quá, vừa đi vừa khóc!
Ông trưởng giả thấy thế hỏi rằng:
- Tại sao sư bác khóc thế?
- Thưa trưởng giả! Thầy tôi nghiêm khắc quá! Ngày ngày bắt tôi tụng kinh định hạn theo thời khóa; nếu

* Trang 347 *
device

 
Kinh Hiền Ngu (Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh)