LOGO VNBET
NỘI DUNG
 

Nghi thức khai kinh............................................................................................ 5
PHẦN DỊCH ÂM.............................................................................................. 12
PHẦN DỊCH NGHĨA....................................................................................... 34

* Trang 51 *
device

 
Kinh Phổ Môn - Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm