LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM


KINH

TĂNG CHI BỘ

TẬP II

Số thứ tự 23
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
HÀ NỘI - 2005

* Trang 3 *
deviceVIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
THỰC HIỆN

* Trang 4 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, CHỈ ĐẠO
PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
CHỨNG MINH: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 
- Chủ tịch:              Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng  THÍCH THANH TỪ
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng   THÍCH ĐỨC NGHIỆP
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng   THÍCH ĐỖNG MINH
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng    THÍCH TRÍ QUẢNG
- Phó chủ tịch:       Thượng tọa    THÍCH GIẢNG TOÀN
                                                        (kiêm TB. In ấn)
- Phó chủ tịch:      Giáo sư      MINH TRI
- Phó chủ tịch:      Giáo sư      LÊ MẠNH THÁT
                                                        (kiêm TB. Thư ký)
- TB Tài chính:     Thượng tọa THÍCH TỪ QUANG
- Phó thư ký:         Đại đức      THÍCH TÂM ĐỨC
- Phó thư ký:        Đại đưc     THÍCH THANH TỪ
- Thủ quỹ:           Sư cô         TN HUỆ HẠNH

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device


Nguyên bản: PÀLI
Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 3