LOGO VNBETIX. PHẨM BỐN NHƯ Ý TÚC
§ (I-X) (82 - 92) BỐN NHƯ Ý TÚC
(Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn như ý túc thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn như ý túc được diễn tả như sau).
Thế nào là bốn?
– Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành.... câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành,tu tập như ý câu hữu với tâm …với tư duy định tinh cần hành.
*
*    *

* Trang 233 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 4