LOGO VNBETVI. PHẨM AN ỔN
§ (I) (52) AN ỔN
–“An ổn, an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (II) (53) NGƯỜI ĐẠT AN ỔN
–“Người đạt an ổn, người đạt an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (III) (54) BẤT TỬ
–“Bất tử, bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (IV) (55) NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC BẤT TỬ
–“Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

* Trang 222 *
device

§ (V) (56) VÔ ÚY
–“Vô úy, vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (VI) (57) NGƯỜI ĐẠT VÔ ÚY
–“Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (VII) (58) KHINH AN
–“Khinh an, khinh an”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (VIII) (59) THỨ ĐỆ KHINH AN
Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (IX) (60) ĐOẠN DIỆT
–“Ðoạn diệt, đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.
§ (X) (61) THỨ ĐỆ ĐOẠN DIỆT
1. –“Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến?

* Trang 223 *
device

2. – Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất,cho đến như vậy, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn.
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả là thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn.
§ (XI) (62) CÓ KHẢ NĂNG
1. – Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín?
2. Tham sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham.
Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A-la-hán.
3. Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín?
4. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham.

* Trang 224 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 4