LOGO VNBETXIV. PHẨM THIỆN LƯƠNG
§ (I) (134) LÀNH VÀ KHÔNG LÀNH
1. –Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về lành và không lành. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
2.– Này các Tỷ-kheo, thế nào là không lành?
Tà kiến... tà giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, như vậy là không lành.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lành?
Chánh kiến... chánh giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành.
§ (II) (135) THÁNH VÀ PHI THÁNH
1. –Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Thánh

* Trang 569 *
device

pháp và phi Thánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:
2.– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Thánh pháp?
Tà kiến... tà giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là phi Thánh pháp.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh pháp?
4. Chánh kiến... chánh giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh pháp.
§ (III) (136) THIỆN VÀ BẤT THIỆN
(Giống như kinh trước, chỉ đổi thiện và bất thiện)
§ (IV) (137) MỤC ĐÍCH VÀ PHI MỤC ĐÍCH
(Giống như kinh trước, chỉ đổi mục đích và phi mục đích)
§ (V) (138) PHÁP VÀ PHI PHÁP
(Giống như kinh trước, chỉ đổi pháp và phi pháp)

* Trang 570 *
device

§ (VI) (139) HỮU LẬU VÀ VÔ LẬU
(Giống như kinh trước, chỉ đổi hữu lậuvô lậu)
§ (VII) (140) CÓ TỘI VÀ VÔ TỘI
(Giống như kinh trước, chỉ đổi có tộivô tội)
§ (VIII) (141) HỐI HẬN VÀ KHÔNG HỐI HẬN
(Giống như kinh trước, chỉ đổi hối hậnkhông hối hận)
§ (IX) (142) ĐI ĐẾN TÍCH TẬP VÀ KHÔNG TÍCH TẬP
(Giống như kinh trước, chỉ đổi có tích tậpkhông tích tập)
§ (X) (143) DẪN KHỔ VÀ DẪN LẠC
(Giống như kinh trước, chỉ đổi có dẫn khổkhôngdẫn lạc)
§ (XI) (144) KHỔ DỊ THỤC VÀ LẠC DỊ THỤC
(Giống như kinh trước, chỉ đổi khổ dị thụclạc dị thục).

* Trang 571 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 4