LOGO VNBETXIX. PHẨM THÁNH ĐẠO
§ (I-X) (189-198)
(Như kinh trên. Các đề kinh khác như sau: Thánh đạo và phi Thánh đạo, Hắc đạo và bạch đạo. Diệu pháp, phi diệu pháp. Chân nhân pháp, phichân nhân pháp. Cần làm cho sanh khởi, không cần làm cho sanh khởi. Cần phải thân cận. Cần phải tu tập. Cần phải làm cho sung mãn. Cần phải ức niệm... Cần phải cảnh giác ngộ (§191, Diệu pháp).
§192 Chân nhân pháp... 198§ Cần phải chứng ngộ…
*
*    *

* Trang 604 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 4