LOGO VNBETXV. PHẨM THÁNH ĐẠO
§ (I) (145) THÁNH VÀ PHI THÁNH
(Như kinh trước, chỉ đổi Thánh đạo phi Thánh đạo)
§ (II) (146) BẠCH ĐẠO VÀ HẮC ĐẠO
(Như kinh trước, chỉ đổi bạch đạo hắc đạo)
§ (III) (147) DIỆU PHÁP VÀ PHI DIỆU PHÁP
(Như kinh trước, chỉ đổi diệu pháp phi diệu pháp)
§ (IV) (148) CHÂN NHÂN PHÁP VÀ PHI CHÂN NHÂN PHÁP
(Như kinh trước, chỉ đổi chân nhân pháp phi chân nhân pháp)
§ (V) (149) CẦN KHỞI LÊN VÀ KHÔNG CẦN KHỞI LÊN
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần khởi lên không cần khởi lên).

* Trang 572 *
device

§ (VI) (150) CẦN PHẢI THỰC HIỆN VÀ KHÔNG CẦN PHẢI THỰC HIỆN
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải thực hiện không cần phải thực hiện)
§ (VII) (151) CẦN PHẢI TU TẬP VÀ KHÔNG CẦN PHẢI TU TẬP.
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải tu tập không cần phải tu tập)
§ (VIII) (152) CẦN PHẢI LÀM SUNG MÃN VÀ KHÔNG CẦN PHẢI LÀM SUNG MÃN.
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải làm sung mãn không cần phải làm sung mãn)
§ (IX) (153) CẦN PHẢI NHỚ VÀ KHÔNG CẦN PHẢI NHỚ
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải nhớ không cần phải nhớ)
§ (X) (154) CẦN PHẢI CHỨNG NGỘ VÀ KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG NGỘ.
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải chứng ngộ không cần phải chứng ngộ)

* Trang 573 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 4