LOGO VNBETXX. PHẨM CÁC HẠNG NGƯỜI
§ (I) (199) KHÔNG NÊN THÂN CẬN
(Giống như phẩm XVI, kinh 155, 156-166 không nên thân cận...)
*
*    *

* Trang 605 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 4