LOGO VNBET
KINH TĂNG NHẤT A HÀM
TẬP I
 
MỤC LỤC
I.       PHẨM TỰA .................................................................... 12
II.      PHẨM THẬP NIÊN............................................................36
III.     PHẨM QUẢNG DIỄN........................................................43
IV.      PHẨM ĐỆ TỬ.................................................................... 64
V.       PHẨM TỲ-KHEO-NI...........................................................73
VI.     PHẨM THANH TÍN SỈ (ƯU-BÀ-TẮC).............................78
VII.    PHẨM THANH TÍN NỮ (ƯU-BÀ-DI)...............................81
VIII.  PHẨM ATULA .....................................................................84
IX.     PHẨM MỘT ĐỨA CON .....................................................93
X.      PHẨM HỘ TÂM .................................................................104
XI.     PHẨM BẤT ĐÃI ..................................................................121
XII.    PHẨM NHẬP ĐẠO .............................................................132
XIII.   PHẨM LỢI DƯỠNG........................................................... 152
XIV.    PHẨM NGŨ GIỚI ...............................................................184
XV.     PHẨM HỮU VÔ ...................................................................192
XVI.   PHẨM HỎA DIỆT  ...............................................................199

* Trang 618 *
device

XVII.    - PHẨM AN-BAN (1) ....................................................................222
             - PHẨM AN-BAN (2) ....................................................................230
XVIII.     PHẨM TÀM QUÝ .......................................................................259
XIX.        PHẨM KHUYẾN THỈNH ...........................................................297
XX.         PHẨM THIỆN TRI THỨC ..........................................................321
XXI.        PHẨM TAM BẢO ....................................................................... 355
XXII.       PHẨM CÚNG DƯỜNG ..............................................................387
XXIII.      PHẨM ĐỊA CHỦ .......................................................................... 401
              - PHẨM CAO TRÀNG (1)..............................................................440
              - PHẨM CAO TRÀNG (2)...............................................................472
              - PHẨM CAO TRÀNG (3)................................................................501

XXV.        PHẨM TỨ ĐẾ .................................................................................541
XXVI.    - PHẨM TỨ Ý ĐOẠN (1)...............................................................568
               - PHẨM TỨ Ý ĐOẠN (2) ..............................................................606

* Trang 619 *
device

 
Kinh Tăng Nhất A-Hàm - Tập I