LOGO VNBET
KINH TĂNG NHẤT A-HÀM
TẬP II
Số Thứ Tự 26

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


KINH
TĂNG NHẤT A-HÀM


TẬP II
Số thứ tự 26NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
- 2005-

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

          HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, CHỈ ĐẠO,
                 PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH
               ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
_______________________________________________________
CHỨNG MINH :  Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH
- Chủ tịch          :  Hòa thượng  THÍCH MINH CHÂU
- Phó Chủ tịch  :  Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
- Phó Chủ tịch  :  Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
- Phó Chủ tịch  :  Hòa thượng THÍCH ĐỒNG MINH
-Phó Chủ tịch   :  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUANG
-Phó Chủ tịch   :  Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN
                                                          (kiêm TB In ấn)
- Phó Chủ tịch  :  Giáo sư MINH CHI
- Phó Chủ tịch  :  Giáo sư LÊ MẠNH THÁT
                                            (kiêm TB Thư ký)
- TB Tài chánh  :  Thượng tọa THÍCH TỪ GIANG
- Phó Thư ký      :  Đại đức THÍCH TÂM ĐỨC
- Phó Thư ký      :  Đại đức THÍCH NHẬT TỪ
- Thu quỹ            :  Sư cô  TN HUỆ HẠNH

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
deviceViệt dịch: Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tăng Nhất A-Hàm - Tập II