LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
 
 
 
 


 
KINH TIỂU BỘ
TẬP IX
(Số thứ tự 36)
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
HÀ NỘI - 2004

* Trang 3 *
device

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 4 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, CHỈ ĐẠO
PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
CHỨNG MINH: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 
- Chủ tịch:              Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng  THÍCH THANH TỪ
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng   THÍCH ĐỨC NGHIỆP
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng   THÍCH ĐỖNG MINH
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng    THÍCH TRÍ QUẢNG
- Phó chủ tịch:       Thượng tọa    THÍCH GIẢNG TOÀN
(kiêm TB. In ấn)
- Phó chủ tịch:      Giáo sư      MINH TRI
- Phó chủ tịch:      Giáo sư      LÊ MẠNH THÁT
(kiêm TB. Thư ký)
- TB Tài chính:     Thượng tọa THÍCH TỪ QUANG
- Phó thư ký:         Đại đức      THÍCH TÂM ĐỨC
- Phó thư ký:        Đại đưc     THÍCH THANH TỪ
- Thủ quỹ:           Sư cô         TN HUỆ HẠNH
 
 
 
 
 

* Trang 5 *
device


CHUYỆN TIỀN THÂN

ĐỨC PHẬT (VI)

(JÀTAKA)

 

* Trang 6 *
device
Nguyên bản   :    PÀLI
Anh dịch        :    W.H.D.ROUSE & H.T.FRANCIS
(Hội Kinh Tạng Pàli, Luân Đôn, Anh Quốc)
Việt dịch        :    Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN
(Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tiểu Bộ 9