LOGO VNBET
PHẦN II
 
5. KINH TIỂU DUYÊN
6. KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG TU HÀNH
7. KINH TỆ TÚ
8. KINH TÁN-ĐÀ-NA
9. KINH CHÚNG TẬP
10. KINH THẬP THƯỢNG
11. KINH TĂNG NHẤT
12. KINH TAM TỤ
13. KINH ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN
14. KINH THÍCH ĐỀ-HOÀN NHÂN VẤN
15. KINH A-NẬU-DI
16. KINH THIỆN SINH
17. KINH THANH TỊNH
18. KINH TỰ HOAN HỶ
19. KINH ĐẠI HỘI

* Trang 181 *
device

* Trang 182 *
device

 
Kinh Trường A - Hàm Tập 1