LOGO VNBET
PHẦN III


20. KINH A-MA-TRÚ
21. KINH PHẠM VÕNG
22. KINH CHỦNG ĐỨC
23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU
24. KINH KIÊN CỐ
25. KINH LÕA HÌNH PHẠM-CHÍ
26. KINH TAM MINH
27. KINH SA-MÔN QUẢ
28. KINH BỐ-TRA-BÀ-LÂU
29. KINH LỘ-GIÀ

* Trang 397 *
device

* Trang 398 *
device

 
Kinh Trường A - Hàm Tập 1