LOGO VNBET
7. KINH JALIYA
(Jaliya Sutta)

(Kinh này giống kinh Mahàli số VI từ số 15 đến số 19 vừa nói đến trước).

* Trang 149 *
device

* Trang 150 *
device

 
Kinh Trường Bộ - 2013