LOGO VNBET
CHÚ DẪN

   A                                                                     Assaka, 399
                                                                           Assātara, 418
Abhibhū, 227                                                     Assattha, 227                      
Accutā, 420                                                        Asura, 19, 429, 430, 434, 441, 491,
Aciravatī, 211, 218, 219, 220                             492,722
Addhāriyā, 212                                                  Atappā, 261,262
Aggidatta, 229                                                   Aṭṭhaka, 103, 213, 214, 216, 217,
Ajapāla-Nigrodha, 307, 428                               218
Ajātasattu, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69,                Avīci, 540
86, 87, 277, 278, 280, 346, 348,                        Avihāā, 261, 262
708                                                                        
Ajita Kesakambalī, 56, 62, 63, 335
Ajjhāyakā, 555                                                                 Ā
Akaniṭṭhā, 262, 442
Allakappa, 346, 348                                          Ābhassara, 27, 273, 505, 548, 651
Ambagāma, 315                                                āhāra, 647
Ambalaṭṭhikā, 15, 123, 124, 128,                     Āḷakamandā, 333, 351, 641
284, 285, 718                                                    Āḷāra Kālama, 320, 321, 322
Ambapāli, 294, 295, 296, 297                          Ānanda, 54,185, 186, 187, 188, 189,
Ambara, 639 229,                                             261, 263, 264, 265, 266, 267,
Ambaravatiya, 639                                           268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
Ambasaṇḍā, 425, 426                                       275, 278, 279, 280, 284, 285, 286,
Ambalaṭṭha, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,            287, 289, 291, 292, 293, 294, 297,
96,97,98,99,100,101,102,103,                          298, 299, 300, 303, 304, 305, 306,
104,105,106,709                                               307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
Anāthapiṇḍika, 165, 185, 225, 591                  314, 315, 317, 319, 320, 323, 325,
Anejakā, 420                                                    326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
Aṅga, 109, 110, 374, 375, 399                         333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
Aṅgirasa, 103, 213, 214, 216, 217,                  341, 343, 351, 352, 353, 354, 355,
218, 634                                                           356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
Anopama, 229                                                 363, 364, 366, 368, 369, 370, 371,
Anupiya, 487                                                   374, 375, 376, 377, 386, 571, 572
Anuruddha, 339,340, 341, 342, 345                Āsava, 421
Angaka, 119                                                     Āḷakamandā, 639
Ariṭṭha, 639                                                      Āḷavaka, 642
Ariṭṭhakā, 420                                                  Āṭānāṭā, 639
Ariyan, 289                                                      Āṭānāṭā, 634, 641, 642, 643
Aruṇa, 229, 421                                               Āṭānāṭiyarakkha, 634
 Asamā, 419
Asoka, 228,233, 261 

* Trang 733 *
device

B                                                                             C
babbaja, 263, 717                                              Campā,109, 110, 111, 114, 115,
Bahuputta, 299, 300, 312, 493                            332, 351, 399, 691
Bali, 419                                                            Candana, 418, 642, 722
Bandhujīvaka, 306, 682                                    Cankī, 211
Bandhumā , 229,233,236, 238, 239,                 Cāpāla, 299, 300, 303, 308, 309, 312
240, 241, 242, 244, 261                                     Cātummahārājikā, 382
Bandhumatī229, 233, 246, 253,                        Ceti, 373, 374, 375
254, 256, 257, 258, 259, 261                             Cetiya, 186
Bārāṇasī , 229, 332,351, 399, 540                     Citta Hatthisāriputta, 174, 181, 183,
Beluva, 297, 425, 426, 428, 718                            184
Bhadda, 292, 293                                               Cittasena, 418, 642, 722
Bhaddā, 428, 429, 443, 722, 723                       Citrā, 418
Bhagalavati, 639                                                Cora-papāta, 310,311
Bhaggava, 487, 490, 491, 492, 493,                  Cunda, 317, 318, 319, 325, 571, 572,
    494, 495, 496, 497, 498,499,500,                    573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
    509, 510, 725                                                   587, 588, 645
Bhagu, 103, 213, 214, 216, 217, 218                Cundaka, 324, 325
Bhaṇḍagāma, 314, 315, 718                              cuṇṇ, 466
Bhante, 377                                                       Chandāvā, 213
Bhāradvāja, 103, 211, 212, 213, 214,               Chandokā, 212
216, 217, 218, 224, 228, 545, 557,                   Channa, 338
642, 727                                                                
Bharata, 399                                                                  D
Bhārata, 399                                                         
Bhiyyosa, 277                                                   dabbha, 135
Bhoganagara, 315, 317, 718                             Dadhimukha, 642
Bhuñjāti, 430                                                    Dakkhiṇā, 636
Bimbisāra, 109, 111, 113, 123,  125                 Daḷhanemi, 528, 726
    126, 128, 377, 708                                        Dānaveghasā, 419
bīraṇa, 491, 492                                               Daṇḍa-mānavakā, 640
Bhahmā, 219, 505                                            Dantapura, 399
Brahmacariyā, 213                                           Dārupattaka, 146, 500, 501, 502, 503
Brahmadaṇḍa, 338                                           dassanasamāpatti, 562
Brahmmadatta, 15, 16, 229, 399, 707              Devasūta, 642
Brahmajāla, 15                                                 Dhanavatī, 229
Brahmajāla, 15                                                 Dharaṇī, 639
Buddhija, 229                                                   Dhatarṭṭha, 378, 387, 399, 416, 418,
Bulī, 346, 348                                                     635, 722
Bumū, 490                                                        Dīgha, 642
                                                                          Disā, 94

* Trang 734 *
device

Disampati, 395, 396, 397, 398                             Gula, 642
Doṇa, 347, 348                                                     Gijjhakūṭa, 277, 310, 511, 512, 633
Dukūla, 363                                                          Giñjakāvasatha, 292, 373
                                                                                        H
Ekasālaka, 165                                                     Hāragajā, 421, 722
rāvaṇa, 418                                                           Harayo, 420
                                                                              Hārita, 422
    
G                                                                      Hatthigāma, 315, 718
                                                                              Hatthinīya, 93
Gaggarā, 109, 110, 114, 691                                 Hemavata, 642
Gandhabba, 382, 387, 429, 633, 642,                   Hiraññavatī, 326
     722                                                                    hirī, 642
Gandhāra, 192, 349                                            
Gangā, 290                                                                    I
Gatatto, 64                                                             Icchānankala, 89, 90, 91, 105
Ghositārāma, 146                                                  da-paccayata paticca samuppāda,
Gopakā, 431, 432,433,723                                     250
Gopāla,642                                                             Inda, 635, 636, 637, 640, 642
Gopikā, 431                                                            Indasāla, 425, 426, 429, 430
Gotama, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 57,                  Indra, 218, 416, 417, 422
57, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,                           Isāna, 219
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,                               Isigili, 310, 311
104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111,                  Issara, 505
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,                      J
127, 128, 129, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 151, 152, 153, 154, 155,                         Jāliya, 146, 500, 501, 502, 503
157, 158, 160, 163, 166, 173, 174,                         Jambudīpa, 259, 348, 540
186, 187, 188, 189, 201, 202, 203,                         Jambugāma, 315
204, 207, 209, 211, 212, 213, 214,                         Janavasabha, 377, 386, 720
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,                         Janesabha, 418, 642, 722
222, 224, 226, 261, 278, 280, 290,                         Janogha, 639
315, 334, 335, 344, 431, 432, 461,                         Jānussonī, 211
482, 490, 491, 494, 495, 496, 497,                         Jeta, 225, 591
498, 499, 500, 504, 507, 508, 509,                         Jetavana, 165, 185
510, 511, 512, 513, 514, 523, 525,                         Jhāyakā, 555   
526, 548, 583, 584, 634, 635, 636,                         Jhāyanti, 555
637, 638, 640,                                                         Jīva, 639
Gotamaka, 299, 300, 312, 493,                              Jīvaka Komārabhacca, 55, 57, 58
Govinda, 395, 396, 398, 399, 400,                         Jīvakambavana, 311
401, 404, 405, 406, 407, 408, 409

* Trang 735 *
device

Joināmā, 421                                                     Kīkī, 229
Jotipṇḍla, 395, 396                                            Kinnughaṇḍu, 418, 642, 722
                                                                           Kokilā, 639
   K                                                                     Koliya, 346, 348
                                                                           Komudi, 55
Kadali, 20, 72                                                    Koṇāgamana, 226, 277, 228, 229,
Kakudha, 292, 293                                            634, 716
Kakusandha, 226, 227, 228, 229,                      Koṇḍañña, 226, 232, 260
634, 716                                                             Korakkhattiya, 490, 491, 492
Kakutthā, 319, 320, 323, 324                            Kosala, 89, 90, 102, 113, 114, 128,
Kāḷa, 310, 311                                                     141, 142, 201, 204, 205, 211, 373,
Kāḷakañjakā, 419, 491, 492                                374, 375, 461, 476, 479, 480, 548
Kalandaka, 311                                                  Kosambī, 146, 332, 351
Kalandakanivāpa, 621                                       Kosiya, 430
Kāliṅga, 292, 293, 349, 399                              Koṭigāma, 291, 292, 718
Kāmaseṭṭha, 418, 642, 722                                kudrūsa, 537
Kambala, 418, 722                                            Kumāra Kassapa, 461, 462, 485, 724
Kammāssadhamma, 263, 445                           Kumbhaṇḍa, 416, 633, 636, 461
Kandaramasuka, 492,493, 494, 725                  Kumbhīra, 416, 722
Kaṇha, 94, 96, 97                                              Kuru, 263, 373, 374, 375, 445
Kaṇhāyana, 93, 94, 95, 96                                kusa, 156
kaṇikāra, 306, 682                                             Kusāvatṭ, 333, 351, 352, 354, 360,
Kaṇṇakatthala, 151                                              361, 362, 365, 366, 368, 370, 371   
Kapāvānta, 639                                                  Kusinārā, 319, 320, 323, 326, 327,
Kapilavatthu, 92, 93, 2030, 261, 346,                333, 334, 341, 342, 343, 344, 345,
348, 413, 431, 721                                             346, 347, 348, 351, 718
Karaṇḍu, 93                                                       Kusināṭā, 639
Karatiya, 642                                                     Kūṭadanta, 123, 124, 125, 126, 128,
Karavīka, 238, 615,                                           129, 136, 139, 140, 710
 
Kareri, 225                                                         Kūṭāgāra, 313, 718
Karumhā, 421, 722                                            Kuṭeṇḍu, 418, 722
Kāsi, 204, 205, 373, 374, 375, 399                    Kuvera, 417, 639,640, 722, 730
Kassapa. 103, 142, 151, 152, 153,                     Khaṇḍa, 227, 232, 253, 254, 260
154, 156, 157, 158, 159, 160, 161,                    Khānumata, 123, 124, 126, 128, 129
162, 163, 164, 213, 214, 216, 217,                    Khema, 229, 253, 254, 255, 256
218, 226, 227, 228, 229, 462, 463,                    Khemaṅkara, 229
464, 465, 466, 468, 469, 470, 471,                    Khemavatī, 229
472, 474, 476, 479, 480, 482, 483,                    Khemiyā, 421, 722
634, 712, 716                                                     Khiḍḍāpadosikā, 29, 507
Kaṭissabha, 292, 293                                         Khiḍḍā-padūsikā, 420
Kaṭṭhakā, 421                                                    Khuddarūpī, 96
Ketumatī, 540
Kevaddha, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 714

* Trang 736 *
device

    L                                                                    Mallikā, 165
                                                                           Manasākaṭa, 211, 222
Lāma, 421                                                          Manda, 420
Lambītakā,421                                                   Mandārava, 326, 343, 344
Licchavi, 141, 142, 143, 145, 147,                    Maṇḍissa, 146
295, 296, 348, 487, 490, 491, 492,                    Mandya, 642
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,                    Maṇi, 642
500, 504, 505                                                     Mānicara, 642
Lohicca, 201, 202, 203, 204, 205,                     Māṇikā, 193
206, 207, 208, 714                                             Mano-padūsikā, 30, 420, 508
Lohita-vāsino, 420                                             Mānusā, 420, 722
                                                                           Mānusuttamā, 420
   M                                                                    Mātali, 418, 428, 642, 722
                                                                           Mātulā, 527
Maccha, 373, 374, 375                                      Māyā, 230, 261, 418
Maddakucchi, 311                                             Metteyya, 540, 541, 726
Magadha, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69,                 Migāramātu, 545
86, 87, 109, 111, 113, 123, 124,                        Misakā, 421, 722
125, 126, 128, 141, 142, 277, 278,                    Mithilā, 339
280, 289, 290, 346, 348, 374, 375,                    Moggallāna, 228, 261
376, 378, 385, 425, 426, 527, 641                     Moirya, 347, 348
Mahā Govinda, 387, 396, 397, 398,                  Mucalinda, 642
399, 400, 401, 402, 404, 405, 406,                    muñja, 263, 717
408, 409, 410, 721                                             Mynah, 640
Mahā Kassapa, 344, 345
Mahā-brahmā, 714                                                   N
Mahāli, 141, 142, 142, 144, 145,
146, 711                                                               Nābhasā, 418
Mahā- Pāragā, 420                                               Nādikā, 292, 293, 294, 373, 374,
Mahā-sammato, 554                                            375, 376, 718
Mahāsīhamāda, 151                                            Nga, 61, 417, 418, 419, 429, 434,
Mahāsudassana, 333                                           633, 637, 722, 730
Mahāvana, 413, 718                                           Nāgita, 141, 142
Mahāvijita, 129, 130, 131, 132, 133,                 Naḷa, 418, 642
135, 136, 710                                                      Nālandā, 15, 191, 285, 286, 559, 718
Mahiddhi, 219                                                    Namucī, 419, 722
Māhissatī, 399                                                    Nandā, 292
Makkhali Gosāla, 55, 60, 61, 335                      Nāṭapuriya, 639
Makuṭa Bandhana. 343, 345                              Navanavatiya, 639
Mallā, 320, 322, 323, 326, 327, 333,                 Nami, 639
334, 341, 342, 343, 344, 345, 346,                    NerañJarā, 307, 428
347, 348, 351, 373, 374, 375, 487,                    Neru, 638
645, 646                                                             Nettī, 642

* Trang 737 *
device

Nigaṇṭa Nātaputta, 56, 64, 335,                           Pasenadi, 89, 102, 113, 114, 128,
  571, 572, 646, 647,                                               201, 204, 205, 461, 476, 479, 480,
Nighaṇḍu, 418, 642, 722                                        548
Nigrodha, 238                                                      Pāṭalī, 227, 232, 260
Nigrodha, 163, 227, 511, 512, 513,                     Pāṭaligāma, 286, 287, 288, 289, 718
  514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,                    Pāṭaliputta, 289
  521, 522, 523, 524, 525, 526, 607                     Paṭccasamuppāda, 717
Nigrodhārāma, 310, 311                                      Pāṭkaputta, 494, 495, 496, 497, 498
Nikaṭa, 292, 293                                                       499, 500, 501, 502, 503, 504, 725
Nimmānaratī, 196, 197, 382, 651                        Pātimokkha,69, 223, 542, 686, 700
Nīvāra, 155, 156, 514                                          Patipāda, 563
                                                                             Pāvā, 317, 318, 320, 344, 345, 347,
           O                                                                348, 571, 572, 645, 646, 718                    
                                                                             Pāvārikamba, 191
Odātagayhā, 421, 722                                          Pāvārikambavana, 285, 559
Ojasi, 639                                                             Pavutas, 61
Okkāka, 93, 94, 96, 97                                         Pāyāgā, 418
Okkāmukha, 93                                                   Pāyāsi, 461, 462, 464, 467, 476, 479,
Opamañña, 418, 642, 722                                        480, 483, 484, 485, 486, 724
Osadhī, 682                                                         Pippalivana, 347, 348
Oṭṭhaddha, 141, 142, 147                                    Pokkarasāti, 89, 90, 91, 92, 102
                                                                                104, 105, 106, 107, 111, 113, 114
         P                                                                     126, 128, 211, 212, 709
                                                                             Potana, 399
Pabhāvatī, 229                                                     Poṭṭhapāda, 165, 166, 167, 168, 169,
Pacchimā, 637                                                        170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
Pahārāda, 419                                                         177, 178, 179, 180, 181, 183
Pajāpati, 219, 433, 642                                        Pubbvrāma, 545
Pajjunna, 421, 642                                               Pukkusa, 320, 321, 322, 323
Pakudha Kaccāyana, 56, 63, 335                         Puṇḍarīka, 227
Panāda, 418, 541, 642, 722                                  Puṇṇaka, 642
Pañcāla, 373, 374, 375                                         Pūraṇa Kassapa, 55, 59, 60, 335
Pañcasikha, 380, 387, 395, 410, 411,                 
    418, 425, 426, 428, 429, 430, 443,                      R
    721                                                                    
Papātās, 61                                                           Rāhu, 419
Pāragā, 420                                                          Rāja, 554
Parakusināṭā, 639                                                Rājagaha, 15, 55, 57, 277, 280, 332,
Parakusināṭā, 639                                                      511, 521, 633
Paramatta, 422                                                     Rāmagāma, 346, 348, 349
Paramimmita-Vāsavattī , 382, 651                      Reṇu, 721
                                                                             Rojā, 420
                                                                             Roruka, 399

* Trang 738 *
device

Rucirā, 420                                                        Sātāgira, 642
                                                                           Sattabhū, 399
    S                                                                     Sattambaka, 299, 300, 312, 493
                                                                           Sattappaṇṇi, 310
Sabbamitta, 229                                                 Sāvatthi, 165, 185, 225, 332, 351,
Sadāmattā, 421, 722                                          430, 545, 591
Sahabhū, 420                                                     Seniya Bimbisāra, 111, 126, 374,
Sahadhmmā, 420                                               376
Sahalī, 419, 722                                                 Serīsaka, 484, 485, 486, 642
Sahampati, 339                                                  Setavyā, 461, 462
Sāketa, 332, 351                                                Sīha, 142
Sakka, 195, 340, 358, 378, 379, 382,                Sikhaddi, 428
   388, 391, 393, 395, 413, 420, 425,                 Sikhī, 226, 227, 228, 229, 634, 643,
   426, 428, 429, 430, 431, 432, 433,                   716
   434, 436, 437, 438, 439, 440, 443,                 Siṃsapā, 461, 462
   444, 714, 722, 723                                          Siṅgālaka, 621, 631
Sākya, 548                                                         Sīnipura, 93
Sāla, 227                                                            Sirīsa, 227
Salaḷa ,430                                                         Sīta, 310
Sālavatikā, 201, 202, 203, 204                          Sīvaka, 642
Sāḷha, 292                                                          Sobha, 229
Sāmāgama, 571                                                 Sobhavatī, 229
Samaṇa , 556                                                     Soma, 219, 419, 642
Sāmaññaphala, 710, 713                                   Soṇa, 227
Sambhava,227                                                   Soṇndaṅḍa, 109, 110, 111, 114, 115,
saṃkhārā, 647                                                    116, 118, 119, 120, 121, 122, 709
Sanaṅkumāra, 99, 380, 381, 382,                      Sotthija, 229
   383, 384, 385, 386, 392, 393, 395,                 Sovīra, 399
   402, 403, 422, 557, 721                                  Subha, 713
Sandhāna, 511, 512, 523, 526, 725,                   Subha Todeyyaputta, 185, 186
   726                                                                   Subhadda, 292, 293, 334, 335, 336,
Saṅghāṭi, 295, 319, 324, 446, 646                        337, 344
Sañjaya Belaṭṭhiputta, 56, 65, 66,                       Subhaddā, 363, 364, 366, 368
   335                                                                    Subhaga, 260
Sañjīva, 227                                                         Subhakiṇṇā, 273, 651
Saṇkha, 540, 541, 726                                         Subrahmā, 422, 722
Santusitā, 196, 714                                              Sucitti, 419, 722         
Santuṭṭha, 292, 293                                              Sudassā, 261, 262
Sappasoṇḍika, 310, 311                                       Sudassī, 261, 262
Sārandada, 280, 299, 300, 312                             Sudatta, 292
Sāriputta, 228, 261, 285, 559, 560,                      Suddā, 556, 557
   569, 570, 646, 647, 690, 691, 705,                    Suddhāvāsa, 260, 413
   727                                                                     Suddhoodana, 230, 261
Sāta, 415, 722                                                       Sudhammā, 378

* Trang 739 *
device

Sụātā, 292, 293                                                          T
Sūkara-maddava, 318
Sukkā, 421, 722                                                    Thitatto, 64
Suleyyā, 420                                                            
Sumāgadhā, 512, 513                                                U
Sumana, 642
Sumedha, 252                                                       Ubbhaṭaka, 645, 731
Sumukha, 642                                                       Udana, 493
Sunakkhatta, 143, 487, 488, 489,                         Udāyi, 570
   490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,                    Udāyibhadda, 58
   504, 505, 725                                                     Uddaka, 577
Sunidha, 289, 290                                                 Udena, 299, 300, 311, 312
Sunimmita, 197, 714                                            Udumbara, 227
Supaṇṇā, 418                                                        Udumbarikā, 511, 526
Suppagedha, 642                                                  Ujnññā, 151
Suppatīta, 229                                                       Ukkaṭṭhā, 89, 104, 105, 107, 260    
Suppiya, 15, 16, 707                                             Ummā, 420      
Sūra, 639                                                               Ujuññaka, 229   
Surasena, 373, 374, 375                                        Upavāṇa, 327, 589
Suriyavaccasā, 418, 426, 428, 429,                       Upavattana, 323, 326, 327, 334, 342,         
   443, 722                                                                 351
Suyāma, 196, 714                                                  Uposatha, 354, 362, 365, 367, 368,
                                                                                   370, 371, 378, 387
   T                                                                          Uruvelā, 307, 428
                                                                               Uttara, 227, 484, 485, 486, 724
Tacchakā, 418, 722                                                Uttarā, 229, 640
Tapodārāma, 311                                                   Uttarakā, 490
Tārukkha, 211, 212                                               Uttarakuru, 638
Tatojasi, 639                                                        
Tatolā, 639                                                                 V
Tatotalā, 639
Tattalā, 639                                                           Vajirapāni, 95
Tāvatiṃsa, 358, 378, 382                                     Vajjī, 277, 278, 279, 280, 289, 373,
Tejasi, 639                                                                 374, 375, 490, 493, 494, 495, 496
Timbarū, 418, 426, 428                                        Valāhak, 354, 362, 365, 367, 368,
Tinduka, 165                                                             370, 371
Tindukkhānu, 497, 498, 499, 500                         Vāmadeva, 103, 213, 214, 216, 217,
Tirīṭaka, 156, 514                                                      218
Tissa, 227, 232, 253, 254, 260, 422                      Vāmaka, 103, 213, 214, 216, 217,
Tittiriyā, 212                                                            218
Tusitā, 196, 304, 382, 421                                    Vaṃsa, 373, 374, 375
Tuṭṭha, 292, 293                                                   Varuṇa, 219, 419, 642
Thālipāka, 363                                                     Varuṇā, 420

* Trang 740 *
device

Vāsava, 419, 420, 433, 434, 443, 722                 Veṭhadīaka, 347, 348
Vāsavanesi, 420, 722                                           Vicakkhaṇā, 421
Vāsavatti, 197, 714                                              Videhā, 399
Vāseṭṭha, 103, 211, 212, 213, 314,                      Videhi, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 86,
   215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,                    87, 348
   222, 223, 224, 333, 341, 342, 343,                   Vidhūra, 227
   345, 545, 547, 548, 549, 550,                           Vipassī, 226, 227, 228, 229, 232,
   551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,                    233, 236, 239, 240, 241, 242, 243,
   646, 727                                                                 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
Vassakāra, 277, 280, 289, 290                              251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
Vasū, 420                                                                 258, 260, 262, 634, 643, 716
Vebhāra, 310                                                        Virūḷhaka, 377, 378, 387, 416, 636
Vedhaññā, 571                                                     Virūpakkha, 378, 387, 417, 637
Vediya, 425, 722                                                  Visāṇā, 639
Vejayanta, 363, 365, 367, 369, 371                     Vissakamma, 358
Velāmikāni, 371                                                   Vissuta, 555
Veḷuvana, 621                                                      Viṭu, 722
Veṇhu, 419                                                            Viṭucca, 418, 722
Vepaccitti, 419, 722                                           
Vepulla, 416                                                              Y
Veroca, 419
Vesāli, 141, 280, 294, 295, 296, 297,                 Yakkha, 377, 633
   299, 300, 311, 312, 313, 314, 346,                   yama, 195, 196, 219, 382, 419, 421,
   348, 418, 492, 493, 495, 496,                             722
   498, 499, 500, 718                                            Yamataggi, 103, 213, 214, 216, 217,
Vessā, 555, 556, 557                                               218
Vessabhū, 226, 227, 228, 229, 399,                    Yamunā, 389, 394, 418            
   643, 716                                                              Yaññadatta, 229         
Vessāmitta, 103, 213, 214, 216, 217,                  Yasa, 419
   218, 416, 642, 722                                            Yāsavatī, 229
Vessavaṇa, 377, 378, 386, 387, 430,                   Yatatto, 64
   633, 634, 639, 721                                            Yugandhara, 642
Veṭaṇḍu, 418, 722
 

* Trang 741 *
device

 
Kinh Trường Bộ - 2013