LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
deviceĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
KINHTRƯỜNG BỘ

Nguyên bản
PALI

Việt dịch:
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
 

 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL.2556 - DL -2013

* Trang 5 *
device


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 6 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
 

 

  1. Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ
  2. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
  3. Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
  4. Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN
  5. Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP
  6. Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Trường Bộ - 2013