LOGO VNBET

 
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
 

 
Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Tổng thư ký
Hòa thượng THÍCH TRÍ SIÊU

Thành viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP

Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Thượng tọa THÍCH PHƯỚC SƠN
Thượng tọa THÍCH PHƯỚC CẨN
 

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

 
Kinh Trường Bộ - 2013