LOGO VNBET
Mục lục

1. KINH PHẠM VÕNG..................................................................................................... 15
2. KINH SA- MÔN QUẢ................................................................................................... 55
3. KINH AMBAṬṬHA...................................................................................................... 89
4. KINH CHỦNG ĐỨC................................................................................................... 109
5. KINH CỨU - LA - ĐÀN - ĐẦU................................................................................... 123
6. KINH MAHĀLI........................................................................................................... 141
7. KINH JALIYA............................................................................................................ 149
8. KINH CA- DIẾP SƯ TỬ HỐNG................................................................................. 151
9. KINH POTTHAPADA (BỐ-SÁ-BÀ-LÂU)................................................................. 165
10. KINH SUBHA............................................................................................................ 185
11. KINH KEVADDHA.................................................................................................. 191
11.KINH LOHICA (LÔ-GIÀ)......................................................................................... 201
13. KINH TEVIJJA (TAM MINH)................................................................................. 211
14. KINH ĐẠI BỔN ....................................................................................................... 225
15. KINH ĐẠI DUYÊN................................................................................................... 265
16. KINH ĐẠI BÁT-NIẾT BÀN..................................................................................... 277
17. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG.......................................................................... 351
18. KINH XÀ-NI-SA........................................................................................................ 373
19. KINH ĐẠI ĐIỀN TÔN.............................................................................................. 385
20. KINH ĐẠI HỘI......................................................................................................... 413
21. KINH ĐẾ THÍCH SỞ VẤN...................................................................................... 425
22. KINH ĐẠI NIỆM XỨ................................................................................................ 445

 

* Trang 11 *
device

23. KINH TỆ TUC........................................................................................................... 461
24. KINH BA-LÊ............................................................................................................. 487
25. KINH ƯU ĐÀM BÀ LA SƯ TỨ HỐNG................................................................... 511
26. KINH CUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG........................................ 527
27. KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN................................................................................ 545
28. KINH TỰ HOAN HỶ................................................................................................ 559
29. KINH THANH TỊNH................................................................................................ 571
30. KINH TƯỚNG.......................................................................................................... 591
31. KINH GIÁO THỌ THI CA LA VIỆT...................................................................... 621
32. KINH A SÁ NANG CHI............................................................................................ 633
33. KINH PHÚNG TỤNG............................................................................................... 633
34. KINH THẬP THƯỢNG............................................................................................ 691
Phần phụ lục..................................................................................................................... 707
 

* Trang 12 *
device

 
Kinh Trường Bộ - 2013