LOGO VNBET
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
 
A                                       : Aṅguttara Nikāya
D                                       : Digha Nikāya
DA                                    :Digha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh. A                                : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh hay Dhp                      : Dhammapada
DPPN:                              : Dictionary of Pali Proper Names
                                          ( G.P Malalasekera)
Đại                                    : Đại Tạng Kinh
G.S                                    : Gradual Sayings
M.A                                  : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs                                 : Mahāvamsa
M                                      : Majjhima Nikāya
Miln                                  : Milindapantha
Pāc.                                   : Pāccitiya
PED                                  : Pāli-English Dictionary
                                          ( T.W . Rhys Davids and W. Stede)
Pts                                     : Paṭisambhidāmagga
S                                        : Samyutta Nikāya
Sn                                      : Suttanipāta
Thag                                  : Theragāthā
Thīg                                   : Therīgāthā
Vbh                                   : Vibhaṅga
Vin                                    : Vinaya-piṭaka
Vism                                 :Visuddhimagga
 

* Trang 13 *
device

* Trang 14 *
device

 
Kinh Trường Bộ - 2013