LOGO VNBET
NỘI DUNG
Nghi thức khai kinh....................................................................... 5
PHẦN DỊCH ÂM
1. KINH TƯ.................................................................................... 11
2. XUẤT GIA CHỨNG QUẢ........................................................ 11
3. CÁT ÁI KHỬ THAM................................................................ 12
4. THIỆN ÁC TỊNH MINH............................................................ 13
5. CHUYỂN TRỌNG LINH KHINH............................................ 14
6. NHẪN ÁC VÔ SÂN.................................................................. 14
7. ÁC HOÀN BỔN THÂN............................................................ 14
8. TRẦN THÓA TỰ Ô................................................................... 15
9. PHẢN BỔN HỘI ĐẠO.............................................................. 15
10. HỶ THÍ HOẠCH PHƯỚC...................................................... 15
11. THÍ PHẠN CHUYỂN THẮNG.............................................. 16
12. CỨ NAN KHUYẾN TU.......................................................... 17
13. VẤN ĐẠO TÚC MẠNG......................................................... 18
14. THỈNH VẤN THIỆN ĐẠI....................................................... 18
15. THỈNH VẤN LỰC MINH....................................................... 19
16. XẢ ÁI ĐẮC ĐẠO.................................................................... 19
17. MINH LAI ÁM TẠ.................................................................. 20
18. NIỆM ĐẲNG BỔN KHÔNG.................................................. 20
19. GIÁ CHÂN TỊNH QUÁN....................................................... 20
20. SUY NGÃ BỔN KHÔNG....................................................... 21
21. DANH THANH TÁN BỔN.................................................... 21
22. TÀI SẮC CHIÊU KHỔ............................................................ 21
23. THÊ TỬ THẬM NGỤC.......................................................... 22
24. SẮC DỤC CHƯỚNG ĐẠO.................................................... 22
25. DỤC HỎA THIÊU THÂN....................................................... 22
26. THIÊN MA NHIỄU PHẬT...................................................... 23

* Trang 69 *
device

27. VÔ TRƯỚC ĐẮC ĐẠO.......................................................... 23
28. Ý MÃ MẠC TÚNG................................................................. 23
29. CHÁNH QUÁN ĐỊCH SẮC................................................... 24
30. DỤC HỎA VIỄN LY............................................................... 24
31. TÂM TỊCH DỤC TRỪ............................................................ 24
32. NGÃ KHÔNG BỐ DIỆT......................................................... 25
33. TRÍ MINH PHÁ MA................................................................ 25
34. XỬ TRUNG ĐẮC ĐẠO.......................................................... 26
35. CẤU KHỨ MINH TỔN........................................................... 27
36. TRIỂN CHUYỂN HOẠCH THẮNG...................................... 27
37. NIỆM GIỚI CẬN ĐẠO........................................................... 28
39. GIÁO HỐI VÔ SAI.................................................................. 29
40. HÀNH ĐẠO TẠI TÂM........................................................... 29
41. TRỰC TÂM XUẤT DỤC....................................................... 30
42. ĐẠT THẾ TRI HUYỄN........................................................... 30
PHẦN DỊCH NGHĨA
BÀI TỰA KINH.............................................................................. 33
1. XUẤT GIA CHỨNG QUẢ........................................................ 34
2. TRỪ DỤC DỨT TÌNH............................................................... 36
3. DỨT BỎ THAM ÁI................................................................... 38
4. PHÂN RÕ LÀNH DỮ................................................................ 38
5. CHUYỂN NẶNG THÀNH NHẸ.............................................. 40
6. NHỊN KẺ ÁC KHÔNG GIẬN................................................... 40
7. LÀM ÁC GẶP ÁC..................................................................... 40
8. TỰ LÀM XẤU MÌNH............................................................... 41
9. VỀ NGUỒN HIỂU ĐẠO........................................................... 42
10. TÁN TRỢ ĐƯỢC PHƯỚC..................................................... 42
11. ĐÃI CƠM KHÁC BIỆT........................................................... 43
12. KHÓ NHỌC NÊN GẮNG TU................................................ 44
13. HỎI VỀ TÚC MẠNG.............................................................. 48
14. HỎI ĐIỀU TỐT LÀNH............................................................ 49
15. SỨC MẠNH VÀ SỰ SÁNG................................................... 49
16. BỎ LUYẾN ÁI ĐƯỢC ĐẠO.................................................. 50
17. SÁNG ĐẾN TỐI ĐI................................................................. 51

* Trang 70 *
device

18. NGHĨ TƯỞNG LẼ KHÔNG................................................... 52
19. QUÁN SÁT CHÂN GIẢ......................................................... 52
20. NGÃ VỐN LÀ KHÔNG.......................................................... 53        
21. THAM DANH MẤT GỐC...................................................... 53
22. TÀI SẮC CHUỐC SỰ KHỔ................................................... 54
23. VỢ CON TRÓI BUỘC............................................................ 54
24. SẮC DỤC CHE LẤP ĐẠO..................................................... 55
25. LỬA DỤC THIÊU THÂN....................................................... 56
26. THIÊN MA QUẤY RỐI PHẬT.............................................. 56
27. KHÔNG VƯỚNG MẮC......................................................... 57
28. CHỚ BUÔNG THẢ TÂM Ý................................................... 57
29. CHÁNH QUÁN TRỪ SẮC DỤC........................................... 58
30. LÌA XA LỬA DỤC.................................................................. 58
31. TĨNH TÂM TRỪ DỤC............................................................ 59
32. TRỪ NGÃ KHÔNG CÒN SỢ................................................. 60
33. TRÍ SÁNG PHÁ TÀ MA......................................................... 60
34. TRUNG ĐẠO........................................................................... 60
35. TRỪ CẤU NHIỄM.................................................................. 62
36. ĐƯỢC CHỖ TỐT HƠN.......................................................... 62
37. GIỮ GIỚI GẦN ĐẠO.............................................................. 63
38. CÓ SANH CÓ DIỆT................................................................ 64
39. LỜI DẠY CHẲNG SAI........................................................... 65
40. LỄ BÁI DO NƠI TÂM............................................................. 65
41. LÒNG NGAY TRỪ DỤC....................................................... 66
42. BIẾT ĐỜI LÀ HUYỀN............................................................ 66

* Trang 71 *
device

 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Kinh Bốn Mươi Hai Chương