LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
KINH
TƯƠNG ƯNG

 
 
 
 
 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Ấn hành – 1991

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Của
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
 

 1. Hòa thượng THÍCH ĐỨC THUẬN
 2. Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU
 3. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 4. Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN
 5. Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
 6. Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
 7. Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 8. Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
 9. Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
 10. Hòa thượng MAHÀ SARAY
 11. Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM
 
 

* Trang 5 *
device

 
Kinh Tương Ưng 1 Thiên Có Kệ