LOGO VNBET


IV. PHẨM SANH PHÁP
§ 33.I.SANH (S.iv,26)
1) Sàvatthi. Tại đấy...
2) – Này các Tỷ-kheo, tất cả phải bị sanh. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh?
3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc phải bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh... Tai... Mũi...
6-7)... Lưỡi... Thân...
8) Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên

* Trang 51 *
device

ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh.
9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt... “... không còn trở lui trạng thái này nữa”.
 
§ 34.II. BỊ GIÀ (S.iv,27)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị già...
 
§ 35.III. BỊ BỆNH (S.iv,27)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị bệnh...
 
§ 36.IV. BỊ CHẾT (S.iv,27)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị chết...
 
§ 37.V. BỊ SẦU (S.iv,27)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị sầu...
 
§ 38.VI. BỊ PHIỀN NÃO (S.iv,27)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị phiền não...
 
§ 39.VII. BỊ ĐOẠN TẬN (khaya) (S.iv,28)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn tận...
 
§ 40.VIII. BỊ TIÊU DIỆT (Vaya) (S.iv,28)

* Trang 52 *
device

– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tiêu diệt...
 
§ 41.IX. TẬP KHỞI (S.iv,28)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tập khởi...
 
§ 42.X. ĐOẠN DIỆT (S.iv,28)
– Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn diệt...

* Trang 53 *
device

* Trang 54 *
device

 
Kinh Tương Ưng 4 Thiên Sáu Xứ