LOGO VNBET

X. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§   89-98. I-X. (S.v,135)
– Này các Tỷ-kheo, như các loài hữu tình không chân, hay có hai chân, hay có bốn chân, hay có nhiều chân...
(Như trên, theo đoạn bảy giác chi)
 
XI. PHẨM CẦN DÙNG SỨC MẠNH
§   99-100. I-XII. (S.v,135)
– Này các Tỷ-kheo, ví như các hành động cần phải dùng sức mạnh...
(Như trên, theo đoạn bảy giác chi)
 
XII. PHẨM TẦM CẦU
§   101-110. I-XII. (S.v,136)
– Có ba sự tầm cầu, này các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu Phạm hạnh...
(Như trên, theo đoạn bảy giác chi)

* Trang 212 *
device

 
Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm