LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Saṃyutta Nikaāya

Nguyên bản:
PĀLI
Việt dịch:
Hòa thượng
THÍCH MINH CHÂU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL.2557-DL. 2013

* Trang 5 *
device


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 6 *
device

         

            HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

______________________________________________
      
        1. Hòa thượng THÍCH PHỒ TUỆ.
        2. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
        3. Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
        4. Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN
        5. Hòa thượng: THÍCH HIẾN PHÁP
        6. Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG.

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I