LOGO VNBET
            

                       HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
_____________________________________________

                               Chủ tịch
             Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
                           Tổng thư ký
             Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU
                            Thành viên
             Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
             Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
             Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
             Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
             Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
             Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
             Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
             Thượng tọa THÍCH NGUYÊN GIÁC
             Thượng tọa THÍCH PHƯỚC CẨN.

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I