LOGO VNBET
II. PHẨM THỨ HAI
§ I. KẺ THÔNG DÂM BỊ CHÌM TRONG HỐ (Tạp, Đại 2, 137b) (S.ii,259)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veḷuvana (Trúc Lâm).
...,...
2) – Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùṭa bước xuống, tôi thấy một người với đầu chìm trong hố phân.
3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người thông dâm ở tại Ràjagaha này.
 
§ II. TÀ ÁC BÀ-LA-MÔN ĂN PHÂN (Tạp, Đại 2, 137c) (S.ii,259)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùṭa bước xuống, tôi thấy một người chìm trong hố phân, ăn phân bằng hai tay.
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một Bà-la-môn tại Ràjgaha này. Khi bậc Chánh Đẳng Giác Kassapa đang giảng dạy, người ấy mời chúng Tỷ-kheo dùng cơm. Rồi người ấy lấy một cái gáo đựng đầy phân và nói: “Ôi mong các Tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang về!”
 
§ III. GIAN PHỤ BỊ LỘT DA (Tạp, Đại, 2, 137b) (S.ii,259)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùṭa bước xuống, tôi thấy một phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không. Những con chim kên, những con quạ, những con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
2) Người phụ nữ ấy, này các Tỷ-kheo, là một người gian phụ ở Ràjagaha này.
 
§ IV. NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU XÍ BÓI TOÁN (Tạp, Đại 1, 137b) (S.ii.260)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùṭa bước xuống, tôi

* Trang 603 *
device

thấy một người phụ nữ hôi hám, xấu xí đang đi trên hư không. Các con chim kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
2) Người phụ nữ ấy, này các Tỷ-kheo, là một người bói toán (1) ở chính Ràjagaha này.
 
§ V. NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔ HÉO ĐÃ RẢI THAN ĐỎ TRÊN MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC (Tạp 19-25. Sân Nhuế Đính Du Sái, Đại 2, 137c) (S.ii, 260).
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một người đàn bà cằn cỗi, khô héo, dính đầy than mồ hóng, đang đi trên hư không... Người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
2) Người đàn bà ấy, này các Tỷ-kheo, là đệ nhất phu nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đổ lò than hồng lên trên một vương nữ khác…(2)
 
§ VI. KẺ TRỘM CƯỚP ĐỨT ĐẦU (Tạp 19-15 Đoạn Nhơn Đầu. Đại 2, 136c) (S.ii,260)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gujjhakùṭa bước xuống, tôi thấy một cái thân không đầu đi giữa hư không. Con mắt và miệng thời ở trên ngực.
2) Các con chim kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người ăn cướp tên là Hàrika ở tại Ràjagaha.
 
§ VII. TỶ-KHEO (Tạp, Đại 2, 138b) (S.ii, 260)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùṭa bước xuống, tôi thấy một Tỷ-kheo đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê (thượng y) của vị ấy bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
_____________
(1) Nhận hương hoa để lừa dối người, nói với người này người kia : “ Ngươi sẽ trở nên giàu có,” nay nó trở thành hôi hám.
(2) Đây là một vũ nữ đã làm vua bằng lòng vì đấm bóp cho vua.

* Trang 604 *
device

3) Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, là một ác Tỷ-kheo trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Kassapa đang thuyết pháp.
 
§ VIII. TỶ-KHEO-NI (Tạp Đẳng, Đại 2, 138b) (S.ii,261)
1)... tôi thấy một Tỷ-kheo-ni đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy đỏ.
3)... là một ác Tỷ-kheo-ni...
 
§ IX. HỌC NỮ (S.ii,261)
1)... tôi thấy một học nữ đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy...
3)... là một ác học nữ...
 
§ X. SA-DI (S.ii,261)
1)... tôi thấy một Sa-di đi giữa hư không...
2-3) Y Tăng-già-lê của vị ấy bị cháy... là một ác Sa-di.
 
§ XI. SA-DI-NI (S.ii,261)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùṭa bước xuống, tôi thấy một Sa-di-ni đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê (saṅghàṭi) của vị này bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
3) Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy”.
4) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
– Sống với như thực nhãn, này các Tỷ-kheo, là các đệ tử. Sống với như thực trí, này các Tỷ-kheo, là các đệ tử. Vì rằng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, hay sẽ chứng thực như vậy.
5) Xưa kia, này các Tỷ-kheo, Ta cũng thấy Sa-di-ni ấy, nhưng Ta không có nói. Nếu Ta có nói, các người khác cũng không tin Ta. Và những ai không tin Ta, những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài.

* Trang 605 *
device

6) Vị Sa-di-ni ấy, này các Tỷ-kheo, là một ác Sa-di-ni trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Kassapa thuyết pháp. Do nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và với quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy.

* Trang 606 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I