LOGO VNBET
IX. TRUNG LƯỢC PHẨM
...Trú ở Sàvatthi.
 
§ I. ĐẠO SƯ... (S.ii,130)
1) – Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với già chết. Đối với ai không như thật biết và thấy già chết tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với già chết tập khởi. Đối với ai không như thật biết và thấy già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với già chết đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc  Đạo Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến già chết đoạn diệt.
2) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy sanh...
3) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy hữu...
4) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thủ...
5) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy ái...
6) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thọ...
7) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy xúc...
8) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy sáu xứ...
9) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy danh sắc...
10) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thức...
11) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy hành, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với các hành. Đối với ai không như thật biết và thấy các hành tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với các hành tập khởi. Đối với ai không như thật biết và thấy các hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với các hành đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành đoạn diệt.

* Trang 486 *
device

§ II. HỌC TẬP (Tạp 15.4 Tu Tập, Đại 2,101b) (S.ii,131)
... Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải học tập để có như thật trí đối với già chết...(I.11)
 
§ III. TU TẬP (Yoga) (Tạp 15.5, Tam-ma-đề, Đại 2,101b) (S.ii,131)
... Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tu tập để có như thật trí đối với già chết...(I.11)
 
§ IV. DỤC (S.ii,132)
... Dục cần phải thực hành...(I.11)
 
§ V. NỖ LỰC (S.ii,132) (P.233)
... Nỗ lực cần phải thực hành...(I.11)
 
§ VI. BẤT THỐI CHUYỂN (S.ii,132)
... Bất thối chuyển cần phải thực hành...(I.11)
 
§ VII. NHIỆT TÂM (S.ii,132)
... Nhiệt tâm cần phải thực hành...(I.11)
 
§ VIII. TINH TẤN (S.ii,132)
... Tinh tấn cần phải thực hành...(I.11)
 
§ IX. KIÊN TRÌ (S.ii,132)
... Kiên trì cần phải thực hành...(I.11)
§ X. CHÁNH NIỆM (S.ii,132)
... Chánh niệm cần phải thực hành...(I.11)
 
§ XI. CHÁNH TRI (S.ii,132)
... Chánh tri cần phải thực hành...(I.11)
 
§ XII. KHÔNG PHÓNG DẬT (S.ii,132)
... Không phóng dật cần phải thực hành... (I.11)

* Trang 487 *
device

* Trang 488 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I