LOGO VNBET


TẬP I: THIÊN CÓ KỆ  
CHƯƠNG I : TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN  

I. PHẨM CÂY LAU ............................................................ 33
1. BỘC LƯU ...................................................................33
2. GIẢI THOÁT............................................................... 34
3. ĐƯA ĐẾN ĐOẠN TẬN ...........................................34
4. THỜI GIAN TRÔI QUA ...........................................35
5 BAO NHIÊU PHẢI CẮT ĐOẠN................................ 36
6. TỈNH GIÁC............................................................... 36
7. KHÔNG LIỄU TRI ...................................................37
8. MÊ LOẠN ................................................................37
9. MONG MUỐN KIÊU MẠN....................................... 38
10. RỪNG NÚI.................................................................. 38

II. PHẨM VƯỜN HOAN HỶ.............................................   40
1. VƯỜN HOAN HỶ .........................................................40
2 VUI THÍCH................................................................... 40
3. KHÔNG AI BẰNG CON............................................. 41
4. GIAI CẤP SÁT-ĐẾ-LỴ................................................. 41
5 TIẾNG ĐỘNG RỪNG SÂU........................................ 42
6. NGỦ GỤC, BIẾNG NHÁC........................................ 42
7. KHÓ LÀM................................................................... 43
8. TÀM QUÝ.................................................................. 43
9. AM TRANH................................................................. 44
10. SAMIDDHI................................................................... 44

III. PHẨM KIẾM................................................................... 50
1. KIẾM: ............................................................................50
2. XÚC CHẠM.................................................................. 50
3. TRIỀN PHƯỢC........................................................... 50
4. CHẾ NGỰ TÂM............................................................... 51
5. VỊ A-LA-HÁN..................................................................... 51
6. ÁNH SÁNG..................................................................... 53
7. NƯỚC CHẢY................................................................. 53
8. GIÀU LỚN..................................................................... 54
9. BỐN BÁNH XE ...............................................................54
10. CON SƠN DƯƠNG..................................................... 55

IV. PHẨM QUẦN TIÊN  ........................................................ 56
1. VỚI NGƯỜI THIỆN......................................................... 56

* Trang 11 *
device

2. XAN THAM........................................................... 57
3. LÀNH THAY ..........................................................60
4. CHÚNG KHÔNG PHẢI........................................ 63
5. HIỀM TRÁCH THIÊN.......................................... 65
6. LÒNG TIN.............................................................. 67
7. TỤ HỘI ...................................................................68
8. MIẾNG ĐÁ VỤN................................................... 69
9. CON GÁI CỦA PAJJUNNA.................................. 72
10. CON GÁI CỦA PAJJUNNA................................. 73

V. PHẨM THIÊU CHÁY ............................................. 74
1. THIÊU CHÁY............................................................ 74
2. CHO GÌ?................................................................... 75
3. ĐỒ ĂN .....................................................................75
4. MỘT CĂN RỄ......................................................... 76
5. BẬC HOÀN TOÀN................................................. 76
6. THIÊN NỮ ..............................................................76
7. TRỒNG RỪNG ........................................................77
8. KỲ VIÊN.................................................................. 78
9. XAN THAM........................................................... 78
10. THỢ ĐỒ GỐM....................................................... 80

VI. PHẨM GIÀ ...........................................................84
1. GIÀ.......................................................................... 84
2. KHÔNG GIÀ.......................................................... 84
3. BẠN......................................................................... 84
4. CƠ SỞ....................................................................... 85
5. SANH NHÂN.......................................................... 85
6. SANH NHÂN........................................................... 85
7. SANH NHÂN............................................................. 86
8. PHI ĐẠO................................................................... 86
9. NGƯỜI BẠN............................................................ 87
10. NGƯỜI THI SĨ ........................................................87

VII. PHẨM THẮNG .....................................................88
1. DANH .......................................................................88
2. TÂM.. .......................................................................88
3. KHÁT ÁI.................................................................. 88
4. KIẾT SỬ.................................................................... 89
5. TRIỀN PHƯỢC ........................................................89
6. BỊ ÁP ĐẢO.............................................................. 89
7. BỊ TREO CỘT............................................................. 90
8. BỊ ĐÓNG KÍN............................................................ 90
9. ƯỚC MUỐN.............................................................. 90
10. ĐỜI......................................................................... 91

VIII. PHẨM ĐOẠN ...................................................  92

* Trang 12 *
device

1. ĐOẠN SÁT ...............................................................92
2. CỖ XE ........................................................................92
3. TÀI SẢN.....................................................................93
4. MƯA.......................................................................... 93
5. KHỦNG BỐ ..............................................................94
6. KHÔNG GIÀ..............................................................94
7. TÔN CHỦ................................................................. 95
8. DỤC........................................................................... 96
9. LƯƠNG THỰC .........................................................96
10. CHỚP. .......................................................................97
11. KHÔNG TRANH LUẬN.......................................... 98

CHƯƠNG II            TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ        
I. PHẨM THỨ NHẤT .................................................99
1. KASSAPA: .................................................................99
2. KASSAPA ....................................................................99
3. MÀGHA ....................................................................100
4. MÀGADHA............................................................... 101
5. DÀMALI ....................................................................101
6. KÀMADA................................................................. 102
7. PANCÀLACANDA ..................................................104
8. TÀYANA .....................................................................104
9. CANDIMA .................................................................106
10. SURIYA: ... ..................................................................107

II. PHẨM CẤP CÔ ĐỘC  ............................................ 109
1. CANDIMASA............................................................. 109
2. VENDU .......................................................................109
3. DÌGHALATTHI ........................................................110
4. NANDANA............................................................... 110
5. CADANA: CHIÊN ĐÀN ............................................111
6. SUDATTA.................................................................. 111
7. SUBRAHMÀ.............................................................. 112
8. KAKUDHA ..............................................................112
9. UTTARA.................................................................. 114
10. ANÀTHAPINDIKA: ...............................................115

III. PHẨM CÁC NGOẠI ĐẠO.........................................117
1. SIVA................................................................................. 117
2. KHEMA .........................................................................118
3. SERÌ ............................................................................119
4. GHATÌKARA ...............................................................121
5. JANTU ..........................................................................124
6. ROHITA.. ........................................................................125
7. NANDA............................................................................. 127
8. NANDIVISÀLA................................................................. 127
9. SUSIMA..........................................................................128

* Trang 13 *
device

10. CÁC NGOẠI ĐẠO SƯ ..................................................130

CHƯƠNG III: TƯƠNG ƯNG KOSALA          
I. PHẨM THỨ NHẤT .......................................................... 135
1. TUỔI TRẺ. ........................................................................135
2. NGƯỜI ...............................................................................138
3. VUA ...................................................................................139
4. THÂN ÁI ............................................................................139
5. TỰ BẢO HỘ .......................................................................141
6. THIỂU SỐ........................................................................... 142
7. XỬ KIỆN.............................................................................. 142
8. MALLIKÀ.......................................................................... 143
9. TẾ ĐÀN.. ..........................................................................144
10. TRIỀN PHƯỢC................................................................. 146

II. PHẨM THỨ HAI.............................................................. 147
1. BỆN TÓC............................................................................ 147
2. NĂM VUA .........................................................................149
3. ĐẠI THỰC......................................................................... 151
4,5. HAI LỜI NÓI VỀ CHIẾN TRANH ................................151
6. NGƯỜI CON GÁI .............................................................154
7. KHÔNG PHÓNG DẬT ........................................................155
8. KHÔNG PHÓNG DẬT.................................................... 156
9. KHÔNG CON ..................................................................158
10. KHÔNG CÓ CON ............................................................161

III. PHẨM THỨ BA ..............................................................  163
1. NGƯỜI (S.i,93)................................................................... 163
2. TỔ MẪU............................................................................. 167
3. THẾ GIAN......................................................................... 168
4. CÔNG THUẬT.................................................................. 169
5. VÍ DỤ HÒN NÚI............................................................... 172

CHƯƠNG IV   TƯƠNG ƯNG ÁC MA  
PHẨM I. PHẨM THỨ NHẤT............................................  175
1. KHỔ HẠNH VÀ NGHIỆP ................................................175
2. CON VOI ............................................................................176
3. TỊNH ...................................................................................176
4. BẪY SẬP. .............................................................................177
5. BẪY SẬP ..........................................................................178
6. CON RẮN .........................................................................179
7. THỤY MIÊN.................................................................... 180
8. HOAN HỶ .......................................................................181
9. TUỔI THỌ .....................................................................181
10. TUỔI THỌ ....................................................................182

* Trang 14 *
device

II. PHẨM THỨ HAI ...............................................................184
1. HÒN ĐÁ ............................................................................184
2. CON SƯ TỬ.. .....................................................................184
3. PHIẾN ĐÁ......................................................................... 185
4. TƯƠNG ƯNG, THÍCH NGHI ..........................................186
5. Ý ..........................................................................................187
6. BÌNH BÁT .........................................................................187
7. XỨ ......................................................................................188
8. ĐOÀN THỰC.................................................................... 189
9. NGƯỜI NÔNG PHU......................................................... 190
10. THỐNG TRỊ........................................................................192

III. PHẨM THỨ BA ...............................................................194
1. ĐA SỐ................................................................................. 194
2. SAMIDDHI .........................................................................195
3. GODHIKA ..........................................................................197
4. BẢY NĂM........................................................................... 200
5. NHỮNG NGƯỜI CON GÁI .................................................202

CHƯƠNG V   TƯƠNG ƯNG TỶ-KHEO-NI
1. ÀLAVIKÀ ................................................................................209
2. SOMÀ................................................................................... 210
3. GOTAMÌ ..........................................................................211
4. VIJAYÀ............................................................................... 212
5. UPPALAVANNÀ ..................................................................213
6. CÀLÀ .....................................................................................214
7. UPACÀLÀ............................................................................... 215
8. SISUPACÀLÀ......................................................................... 216
9. SELÀ....................................................................................... 217
10. VAJIRÀ............................................................................... 218

CHƯƠNG VI TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN  
I. PHẨM THỨ NHẤT. ..............................................................221
1. THỈNH CẦU........................................................................ 221
2. CUNG KÍNH....................................................................... 224
3. PHẠM THIÊN................................................................... 226
4. PHẠM THIÊN BAKA...................................................... 228
5. TÀ KIẾN KHÁC................................................................. 231
6. PHÓNG DẬT...................................................................... 234
7. KOKÀLIKA........................................................................... 236
8. TISSAKA ..............................................................................236
9. TUDU BRAHMÀ ................................................................237
10. KOKÀLIKA ...................................................................238

PHẨM II. PHẨM THỨ HAI.................................................242
1. SANAMKUMÀRA. ......................................................242

* Trang 15 *
device

2. DEVADATTA ..................................................................242
3. ANDHAKAVINDA .........................................................243
4. ARUNAVATI ..................................................................244
5. PARINIBHÀNA: BÁT-NIẾT-BÀN.....................................247

CHƯƠNG VII TƯƠNG ƯNG BÀ-LA-MÔN  
I. PHẨM A-LA-HÁN THỨ NHẤT ......................................... 249
1. DHANANJÀNI ...............................................................249
2. PHỈ BÁNG.......................................................................251
3. ASURINDAKA ..............................................................253
4. BILANGIKA ......................................................................254
5. BẤT HẠI - AHIMSAKA ...................................................255
6. BỆN TÓC .........................................................................255
7. SUDDHIKA...................................................................... 256
8. AGGIKA: Thờ lửa ............................................................257
9. SUNDARIKA .................................................................258
10. BAHUDHITI................................................................ 262

II. PHẨM CƯ SĨ .................................................................266
1. CÀY RUỘNG................................................................. 266
2. UDAYA........................................................................... 268
3. DEVAHITA..................................................................... 270
4. MAHÀSÀLA..................................................................... 272
5. MÀNATTHADA........................................................... 274
6. PACCANÌKA .....................................................................276
7. NAVAKAMMIKA ...............................................................276
8. KATTHAHÀRA .................................................................277
9. MÀTAPOSAKA..................................................................... 279
10. BHIKKHAKA .......................................................................280
11. SANGÀRAVA....................................................................... 281
12. KHOMADUSA..................................................................... 281

CHƯƠNG VIII TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO VANGÌSA  
1. XUẤT LY............................................................................... 285
2. KHÔNG KHOÁI..................................................................... 286
3. KHINH MIỆT KẺ ÔN HÒA........................................................ 288
4. ÀNANDA ...............................................................................289
5. KHÉO NÓI............................................................................. 290
6. SÀRIPUTTA.......................................................................... 291
7. TỰ TỨ..................................................................................... 293
8. MỘT NGÀN VÀ NHIỀU HƠN ...........................................295
9. KONDANNA....................................................................... 297
10. MOGGALLÀNA............................................................... 298
11. GAGGARÀ........................................................................299
12. VANGÌSA........................................................................ 300

* Trang 16 *
device

CHƯƠNG IX   TƯƠNG ƯNG RỪNG  
1. VIỄN LY .............................................................................303
2. SĂN SÓC, HẦU HẠ.............................................................. 304
3. KASSAPAGOTTA HAY THỢ SĂN..................................... 305
4. ĐA SỐ HAY DU HÀNH .....................................................306
5. ÀNANDA.. .............................................................................307
6. ANURUDDHA....................................................................... 307
7. NÀGADATTA.......................................................................... 308
8. GIA PHỤ HAY SAY ĐẮM .................................................309
9. VAJJIPUTTA.......................................................................... 310
10. TỤNG HỌC KINH ĐIỂN HAY PHÁP. ....................................311
11. BẤT CHÁNH TƯ DUY....................................................... 312
12. GIỮA TRƯA HAY TIẾNG ĐỘNG .........................................312
13. KHÔNG CHẾ NGỰ CĂN HAY NHIỀU TỶ-KHEO .....................313
14. SEN HỒNG HAY SEN TRẮNG ........................................................313

CHƯƠNG X   TƯƠNG ƯNG DẠ-XOA  
1. INDAKA ...............................................................................................317
2. SAKKA............................................................................................. 318
3. SUCILOMA..................................................................................... 318
4. MANIBHADDA ..................................................................................320
5. SANU.. .................................................................................................321
6. PIYANKARA ...........................................................................................323
7. PUNABBASU...................................................................................... 323
8. SUDATTA............................................................................................ 325
9. SUKKA............................................................................................... 327
10. SUKKÀ ..........................................................................................328
11. CIRÀ HAY VIRÀ.. .............................................................................328
12. ÀLAVA......................................................................................... 328

CHƯƠNG XI TƯƠNG ƯNG SAKKA  
I. PHẨM THỨ NHỨT   .......................................................................333
1. SUVÌRA.. ..................................................................................333
2. SUSÌMA....................................................................................... 335
3. DHAJAGGAM: ĐẦU LÁ CỜ.. .........................................................336
4. VEPACITTI HAY KHAM NHẪN............................................ 339
5. THẮNG LỢI NHỜ THIỆN NGỮ................................................... 342
6. TỔ CHIM............................................................................... 344
7. KHÔNG GIAN TRÁ .............................................................345
8. VUA A-TU-LA VEROCANA HAY MỤC ĐÍCH....................... 346
9. CÁC ẨN SĨ Ở RỪNG HAY HƯƠNG .....................................347
10. ẨN SĨ Ở BỜ BIỂN HAY SAMBARA.................................. 348

II. PHẨM THỨ HAI ................................................................351
1. CHƯ THIÊN HAY CẤM GIỚI ..............................................351

* Trang 17 *
device

2. CHƯ THIÊN ................................................................352
3. CHƯ THIÊN ...............................................................353
4. NGƯỜI NGHÈO ...........................................................354
5. KHẢ ÁI, KHẢ LẠC.......................................................356
6. TỔ CHỨC LỄ TẾ ĐÀN.................................................. 357
7. KÍNH LỄ .......................................................................358
8. SAKKA KÍNH LỄ .........................................................360
9. SAKKA ĐẢNH LỄ .......................................................361
10. SAKKA ĐẢNH LỄ ............................................................364

III. PHẨM THỨ BA (HAY SAKKA NĂM KINH). .............364
1. SÁT HẠI GÌ ..................................................................364
2. XẤU XÍ ........................................................................364
3. HUYỄN THUẬT ...........................................................366
4. TỘI LỖI ...........................................................................367
5. KHÔNG PHẪN NỘ     ................................................... 368

TẬP II. THIÊN NHÂN DUYÊN
                   CHƯƠNG MỘT: TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN  
I. PHẨM PHẬT-ĐÀ  ............................................................. 371
1. THUYẾT PHÁP  ..............................................................371
2. PHÂN BIỆT  .....................................................................372
3. CON ĐƯỜNG   ...............................................................374
4. VIPASSÌ ..............................................................................374
5. SIKHÌ ................................................................................378
6. VESSABHU .....................................................................  378
7. KAKUSANDHA  ............................................................ 378
8. KONÀGAMANA ........................................................  378
9. KASSAPA   ...................................................................378
10. MAHÀ SAKYAMUNI GOTAMA  ............................ 379

II. PHẨM ĐỒ ĂN  ......................................................... 381
11. CÁC LOẠI ĐỒ ĂN  .................................................. 381
12. MOLIYA PHAGGUNA  .............................................. 382
13. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  .......................................... 384
14. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN................................................. 384
15. KACCÀYANAGOTTA...................................................   386
16. VỊ THUYẾT PHÁP ..........................................................387
17. LÕA THỂ  ...................................................................387
18. TIMBARUKA   ..........................................................390
19. BẬC HIỀN SO SÁNH VỚI KẺ NGU   ...........................392
20. DUYÊN   .................................................................393

III. PHẨM MƯỜI LỰC   ............................................396
21. MƯỜI LỰC .................................................................  396

* Trang 18 *
device

22. MƯỜI LỰC ............................................................  396
23. DUYÊN  ....................................................................... 397
24. NGOẠI ĐẠO SƯ  .................................................. 400
25.BHÙMIJA  ................................................................. 404
26. UPAVÀNA .............................................................. 407
27. DUYÊN  ................................................................. 407
28. VỊ TỶ-KHEO .............................................................  409
29. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  ............................................. 410
30. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  .................................................. 411

IV. PHẨM KALARA - VỊ SÁT-ĐẾ-LỴ ................................... 412
31. SANH  ................................................................................ 412
32. KALÀRA  ................................................................................ 415
33. NHỮNG CĂN BẢN CỦA TRÍ ................................................ 421
34. NHỮNG CĂN BẢN CỦA TRÍ................................................ 423
35. DO DUYÊN VÔ MINH ........................................................  424
36. DO DUYÊN VÔ MINH ........................................................  427
37. KHÔNG PHẢI CỦA NGƯƠI ...............................................428
38. CETANÀ: TƯ TÂM SỞ  ................................................ 429
39. TƯ TÂM SỞ  ........................................................... 429
40. TƯ TÂM SỞ ..............................................................  430

V. GIA CHỦ PHẨM - THỨ NĂM                                          
41. NĂM HẬN THÙ SỢ HÃI......................................... 432
42. NĂM SỢ HÃI HẬN THÙ  ........................................ 434
43. KHỔ........................................................................... 435
44. THẾ GIỚI ...............................................................436
45. NÀTIKA  ............................................................. 437
46. MỘT VỊ BÀ-LA-MÔN.........................................438
47. JÀNUSSONI .......................................................439
48. THUẬN THẾ PHÁI ...............................................440
49. THÁNH ĐỆ TỬ ...................................................  440
50. THÁNH ĐỆ TỬ ...................................................  441

VI. PHẨM CÂY  .................................................. 443
51. TƯ LƯỜNG ........................................................  443
52. THỦ   ..................................................................446
53. KIẾT SỬ   .............................................................447
54. KIẾT SỬ   .......................................................448
55. CÂY LỚN  ..................................................... 448
56. CÂY LỚN  ....................................................... 449
57. CÂY NON .........................................................  450
58. DANH SẮC  ................................................... 451
59. THỨC ...............................................................  451
60. NHÂN  ............................................................. 452

VII. ĐẠI PHẨM THỨ BẢY  ................................ 454

* Trang 19 *
device

61. HẠNG NGƯỜI ÍT NGHE .................................................... 454
62. HẠNG NGƯỜI ÍT NGHE .................................................... 455
63. THỊT ĐỨA CON................................................................... 457
64. CÓ THAM   .............................................................................459
65. THÀNH ẤP ......................................................................... 462
66. XÚC CHẠM, BIẾT RÕ   ..................................................465
67. BÓ LAU  ........................................................................... 469
68. KOSAMBI ..........................................................................471
69. NƯỚC THỦY TRIỀU DÂNG ........................................  474
70. SUSÌMA  ......................................................................... .475

VIII. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN   ..........................................  484
§ 71. I. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  .......................................... 484
§ 72-80. (II-X). .......................................................................484
 
IX. TRUNG LƯỢC PHẨM   ..................................................  486
1. ĐẠO SƯ  .......................................................................... 486
2. HỌC TẬP  .......................................................................487
3. TU TẬP ........................................................................ 487
4. DỤC................................................................................... 487
5. NỖ LỰC .......................................................................  487
6. BẤT THỐI CHUYỂN ..................................................... 487
7. NHIỆT TÂM  .............................................................. 487
8. TINH TẤN .................................................................  487
9. KIÊN TRÌ .....................................................................487
10. CHÁNH NIỆM  ......................................................... 487
11. CHÁNH TRI.............................................................. 487
12. KHÔNG PHÓNG DẬT ........................................... 487

CHƯƠNG II : TƯƠNG ƯNG MINH KIẾN  
1. ĐẦU NGÓN TAY.......................................................   489
2. HỒ SEN  .................................................................... 489
3. NƯỚC SÔNG HỢP DÒNG  ..................................... 490
4. NƯỚC SÔNG HỢP DÒNG ........................................  490
5. QUẢ ĐẤT ................................................................... 491
6. QUẢ ĐẤT....................................................................  491
7. BIỂN.......................................................................... 492
8. BIỂN   ....................................................................492
9. VÍ DỤ VỚI NÚI..................................................... 492
10. VÍ DỤ NÚI ................................................................493
11. VÍ DỤ NÚI........................................................... 493

CHƯƠNG III: TƯƠNG ƯNG GIỚI
I. PHẨM SAI BIỆT  .................................................... 495
PHẦN MỘT: NỘI GIỚI NĂM KINH ............................  495
1. GIỚI ........................................................................495

* Trang 20 *
device

2. XÚC...................................................................   495
3. VÀ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY  ......................... 496
4. THỌ...................................................................   496
5. THỌ  ....................................................................... 496
PHẦN HAI: NGOẠI GIỚI NĂM KINH ..................  497
6. GIỚI ................................................................497
7. TƯỞNG ............................................................498
8. VÀ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY .........................  498
9. XÚC  .......................................................... 450
10. XÚC ..................................................  501

II. PHẨM THỨ HAI  ........................................ 503
11. BẢY PHÁP NÀY   .........................................503
12. CÓ NHÂN   ......................................................504
13. CĂN NHÀ BẰNG GẠCH  ...................................... 506
14. LIỆT Ý CHÍ .........................................................507
15. NGHIỆP  ..............................................................507
16. KINH VỚI CÁC BÀI KỆ ...................................... 509
17. BẤT TÍN .............................................................  511
18. NĂM KINH VỀ CĂN BẢN BẤT TÍN ......................... 513
19. BỐN KINH VỀ CĂN BẢN KHÔNG BIẾT THẸN ............ 514
20. BA KINH VỀ CĂN BẢN KHÔNG BIẾT SỢ ....................  515
21. HAI KINH VỀ ÍT NGHE ............................................. 516
22. BIẾNG NHÁC  .............................................................. 516

III. PHẨM NGHIỆP ĐẠO THỨ BA .................................  517
23. KHÔNG TỊCH TỊNH  .................................................. 517
24. ÁC GIỚI ....................................................................517
25. NĂM HỌC PHÁP ......................................................517
26. BẢY NGHIỆP ĐẠO  .................................................. 518
27. MƯỜI NGHIỆP ĐẠO  ................................................... 518
28. TÁM CHI ...................................................................519
29. MƯỜI CHI ...............................................................519

IV. PHẨM THỨ TƯ  ...................................................... 520
30. BỐN   .....................................................................520
31. TRƯỚC  ................................................................ 520
32. TA ĐÃ ĐI ...........................................................521
33. NẾU KHÔNG CÓ CÁI NÀY................................ 522
34. KHỔ ......................................................................523
35. HOAN HỶ ........................................................  524
36. SANH KHỞI ........................................................525
37. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  ....................................... 525
38. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  .................................... 526
39. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN ..................................  526

* Trang 21 *
device

CHƯƠNG BỐN : TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ (ANAMATAGGA)
I. PHẨM THỨ NHẤT   ......................................................527
1. CỎ VÀ CỦI ......................................................................527
2. QUẢ ĐẤT .......................................................................... 528
3. NƯỚC MẮT ................................................................. 528
4. SỮA ...................................................................................529
5. NÚI ...................................................................................530
6. HỘT CẢI........................................................................ 531
7. CÁC ĐỆ TỬ  .................................................................... 531
8. SÔNG HẰNG............................................................... 532
9. CÂY GẬY .......................................................................  533
10. NGƯỜI ..........................................................................533

II. PHẨM THỨ HAI  ........................................................ 535
1. KHỐN CÙNG  ............................................................. 535
2. AN LẠC ..........................................................................  535
3. KHOẢNG BA MƯƠI.................................................... 535
4. MẸ ...............................................................................537
5. CHA  ............................................................................ 537
6. ANH   ............................................................................537
7. CHỊ ................................................................................537
8. CON TRAI ................................................................538
9. CON GÁI ................................................................538
10. NÚI VEPULLA  .................................................. 538

CHƯƠNG NĂM : TƯƠNG ƯNG KASSAPA  
1. TRI TÚC .................................................................. 541
2. KHÔNG BIẾT SỢ  ..................................................... 542
3. VÍ DỤ VỚI TRĂNG ...............................................  544
4. ĐI ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH ........................................  546
5. TRỞ VỀ GIÀ .............................................................  548
6. GIÁO GIỚI ..............................................................549
7. GIÁO GIỚI ...............................................................551
8. GIÁO GIỚI.................................................................553
9. THIỀN VÀ THẮNG TRÍ ...........................................555
10. TRÚ XỨ  ................................................................ 558
11. Y ÁO .........................................................................561
12. SAU KHI CHẾT....................................................... 565
13. TƯỢNG PHÁP  ...............................................................566

CHƯƠNG SÁU : TƯƠNG ƯNG LỢI ĐẮC  CUNG KÍNH  
I. PHẨM THỨ NHẤT ........................................................569
1. KHỔ LỤY   .....................................................................569
2. LƯỠI CÂU ....................................................................  569
3. CON RÙA......................................................................  570

* Trang 22 *
device

4. LÔNG DÀI .............................................................571
5.TRÙNG PHẨN ..........................................................  572
6. SÉT ĐÁNH  ............................................................ 572
7. TRÚNG ĐỘC  ............................................................ 573
8. CON GIẢ CAN  ....................................................... 573
9. CUỒNG PHONG  ..................................................... 574
10. KINH VỚI BÀI KỆ ..................................................... 574

II. PHẨM THỨ HAI .........................................................  576
11. BÌNH BÁT .................................................................. 576
12. BÌNH BÁT  ................................................................576
13 - 20. TỪ MỘT ĐỒNG TIỀN VÀNG
CHO ĐẾN NGƯỜI MỸ NHÂN ĐỊA PHƯƠNG  ............. 576


III. PHẨM THỨ BA ..........................................................578
21. PHỤ NỮ ...................................................................  578
22. MỸ NHÂN ...................................................................  578
23. CON TRAI .....................................................................578
24. CON GÁI MỘT............................................................. 579
25. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN  ................................................ 579
26. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN ..............................................  580
27. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN ..................................................580
28. DA  .................................................................................. 580
29. DÂY  ................................................................................. 581
30. TỶ-KHEO  ........................................................................ 581

IV. PHẨM THỨ TƯ ..............................................................  583
31. CẮT  .................................................................................583
32. GỐC ..................................................................................583
33. PHÁP. ...............................................................................583
34. TRẮNG  ............................................................................. 583
35. BỎ ĐI .................................................................................584
36. XE  ....................................................................................585
37. MẸ  ................................................................................586
§ 38-43 VIII. CHA, IX. ANH, X. CHỊ,
XI. CON TRAI, XII. CON GÁI, XIII. VỢ  ....................... 586


CHƯƠNG BẢY : TƯƠNG ƯNG RÀHULA
I. PHẨM THỨ NHẤT ......................................................  589
1. MẮT  .............................................................................589
2. SẮC  ................................................................................. 590
3. THỨC ............................................................................ 590
4. XÚC  ............................................................................... 591
5. THỌ ................................................................................  591
6. TƯỞNG  ............................................................................ 591
7. TƯ   .....................................................................................592

* Trang 23 *
device

8. ÁI ...................................................................................592
9. GIỚI ...................................................................................592
10. UẨN .........................................................................  593

II. PHẨM THỨ HAI  ......................................................594
11. MẮT ............................................................................ 594
12. SẮC  ............................................................................ 595
13. THỨC  ......................................................................... 595
14. XÚC ..............................................................................  595
15. THỌ  ........................................................................... 595
16. TƯỞNG  ......................................................................... 595
17. TƯ ...............................................................................  595
18. ÁI............................................................................... 595
19.GIỚI ...........................................................................595
20. UẨN  ........................................................................... 596
21. TÙY MIÊN ................................................................  596
22. VIỄN LY  ................................................................... 596

CHƯƠNG TÁM :  TƯƠNG ƯNG LAKKHANA  
I. PHẨM THỨ NHẤT ..................................................... 599
1. ĐỐNG XƯƠNG   ............................................................599
2. ĐỒ TỂ GIẾT TRÂU BÒ  ................................................... 600
3. MỘT MIẾNG THỊT VÀ KẺ BẮT CHIM ....................  601
4. NGƯỜI GIẾT DÊ BỊ LỘT DA  ......................................... 601
5. NGƯỜI GIẾT HEO VỚI ĐAO KIẾM ............................... 601
6. NGƯỜI SĂN THÚ VỚI CÂY LAO ....................................  601
7. NGƯỜI TRA TẤN VỚI MŨI TÊN. ...................................601
8. NGƯỜI ĐÁNH XE VỚI CÁC CÂY KIM ...............................  602
9. NGƯỜI DO THÁM ........................................................  602
10. NGƯỜI PHÁN QUAN THAM
NHŨNG VỚI HÒN DÁI LỚ  ................................................ 602


II. PHẨM THỨ HAI ..........................................................  603
11. KẺ THÔNG DÂM BỊ CHÌM TRONG HỐ ..................  603
12. TÀ ÁC BÀ-LA-MÔN ĂN PHÂN .................................  603
13. GIAN PHỤ BỊ LỘT DA  ..................................................... 603
14. NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU XÍ BÓI TOÁN .....................................  603
15. NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔ HÉO ĐÃ RẢI
THAN ĐỎ TRÊN MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC................. 604

16. KẺ TRỘM CƯỚP ĐỨT ĐẦU ........................................  604
17. TỶ-KHEO ..........................................................................604
18. TỶ-KHEO-NI ............................................................605
19. HỌC NỮ .................................................................605
20. SA-DI.......................................................................... 605
21. SA-DI-NI ...................................................................605

* Trang 24 *
device

CHƯƠNG CHÍN : TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ     
1. CHÓP MÁI ..............................................................607
2. ĐẦU NGÓN TAY  ..................................................... 607
3. GIA ĐÌNH  .................................................................... 608
4. CÁI NỒI .......................................................................608
5. CÂY LAO ....................................................................  609
6. NGƯỜI BẮN CUNG ...................................................  609
7. CÁI CHỐT TRỐNG ...................................................610
8. CỎ RƠM ...................................................................  611
9. VOI................................................................................612
10. CON MÈO ................................................................  613
11. CON GIẢ-CAN  ....................................................... 614
12. CON GIẢ-CAN .......................................................615

CHƯƠNG MƯỜI : TƯƠNG ƯNG TỶ-KHEO  
1. KOLITA  .................................................................. 617
2. UPATISSA  ............................................................. 618
3. CÁI GHÈ...............................................................  618
4. TÂN TỶ-KHEO  .................................................... 620
5. THIỆN SANH  ....................................................... 622
6. BHADDI................................................................. 622
7. VISÀKHA  ............................................................ 623
8. NANDA ..................................................................  624
9. TISSA ...................................................................  625
10. TÊN TRƯỞNG LÃO  .......................................... 626
11. KAPPINA  .......................................................... 627
12. THÂN HỮU ...................................................... 628

TẬP III: THIÊN UẨN  
CHƯƠNG MỘT : TƯƠNG ƯNG UẨN 
A.NĂM MƯƠI KINH CĂN BẢN 
I. PHẨM NAKULAPITÀ .......................................  633
1. NAKULAPITÀ ......................................................  633
2. DEVADAHA ..........................................................  637
3. HÀLIDDIKÀNI .......................................................640
4. HÀLIDDIKÀNI .......................................................644
5. THIỀN ĐỊNH ......................................................  645
6. TỈNH MẶC  .......................................................... 646
7. CHẤP THỦ VÀ ƯU NÃO  .................................. 647
8. CHẤP THỦ VÀ ƯU NÃO..................................... 649
9. BA THỜI LÀ VÔ THƯỜNG  .............................. 650
10. BA THỜI LÀ KHỔ  ............................................ 650
11. BA THỜI LÀ VÔ NGÃ .........................................  651

* Trang 25 *
device

II. PHẨM VÔ THƯỜNG .........................................  652
1. VÔ THƯỜNG  ........................................................ 652
2 KHỔ  ....................................................................... 652
3. VÔ NGÃ ..................................................................  652
4. CÁI GÌ VÔ THƯỜNG ........................................... 653
5. CÁI GÌ KHỔ  .......................................................... 653
6. CÁI GÌ VÔ NGÃ........................................................ 654
7. CÓ NHÂN LÀ VÔ THƯỜNG  .............................. 654
8. CÓ NHÂN LÀ KHỔ ................................................  655
9. CÓ NHÂN LÀ VÔ NGà ....................................... 655
10. ÀNANDA .........................................................  655

III. PHẨM GÁNH NẶNG  ....................................... 657
1. GÁNH NẶNG .....................................................  657
2. LIỄU TRI ..............................................................658
3. THẮNG TRI .....................................................658
4. DỤC THAM  ........................................................  659
5. VỊ NGỌT  ............................................................. 659
6. VỊ NGỌT ...........................................................  659
7. VỊ NGỌT  .......................................................... 661
8. HOAN HỶ .....................................................  662
9. SANH KHỞI......................................................663
10. CỘI GỐC CỦA ĐAU KHỔ ..........................  663
11. HOẠI PHÁP..................................................... 663

IV. PHẨM KHÔNG PHẢI CỦA CÁC ÔNG............. 665
1. KHÔNG PHẢI CỦA CÁC ÔNG ...........................  665
2. KHÔNG PHẢI CỦA CÁC ÔNG .............................665
3. TỶ-KHEO   ..............................................................666
4. VỊ TỶ-KHEO  ............................................................ 667
5. ÀNANDA  ................................................................ 669
6. ÀNANDA ...............................................................  669
7. TÙY PHÁP .............................................................. 671
8. TÙY PHÁP .............................................................. 672
9. TÙY PHÁP  .............................................................672
10. TÙY PHÁP ......................................................... 672

V. PHẨM TỰ MÌNH LÀM HÒN ĐẢO................... 673
1. TỰ MÌNH LÀM HÒN ĐẢO ................................  673
2. CON ĐƯỜNG ........................................................  674
3. VÔ THƯỜNG  ........................................................ 675
4. VÔ THƯỜNG .......................................................  676
5. QUÁN KIẾN  ............................................................. 676
6. CÁC UẨN ..............................................................  677
7. SONA  .................................................................... 678
8. SONA  ....................................................................... 680

* Trang 26 *
device

9. HỶ ĐƯỢC ĐOẠN TẬN  ....................................................... 681
10. HỶ ĐƯỢC ĐOẠN TẬN  ................................................... 681

B.  NĂM MƯƠI KINH Ở GIỮA  
I.  PHẨM THAM LUYẾN ........................................................  682
1. THAM LUYẾN  ..................................................................... 682
2. CHỦNG TỬ ............................................................................  682
3. LỜI CẢM HỨNG ...................................................................  684
4. THỦ CHUYỂN  ..................................................................... 687
5. BẢY XỨ  ...............................................................................  690
6. CHÁNH ĐẲNG GIÁC........................................................... 693
7. NĂM VỊ .................................................................................694
8. MAHÀLI ..............................................................................696
9. LỬA CHÁY  ........................................................................ 698
10. NGÔN LỘ .........................................................................698

II. PHẨM A-LA-HÁN  ........................................................... 701
1. CHẤP TRƯỚC ...................................................................  701
2. SUY TƯỞNG   .....................................................................702
3. HOAN HỶ   .........................................................................703
4. VÔ THƯỜNG  ................................................................... 704
5. KHỔ ...................................................................................705
6. VÔ NGÃ ..........................................................................  705
7. KHÔNG ĐÁNG THUỘC TỰ NGà ................................. 705
8. CHỈ TRÚ CHO Ô NHIỄM   ............................................... 706
9. RÀDHA  ............................................................................ 707
10. SURÀDHA  ....................................................................... 707

III. PHẨM NHỮNG GÌ  ĐƯỢC ĂN....................................   709
1 VỊ NGỌT ..............................................................................709
2. TẬP KHỞI ............................................................................709
3. TẬP KHỞI .............................................................................709
4. CÁC VỊ A-LA-HÁN  ............................................................ 710
5. CÁC VỊ A-LA-HÁN  ........................................................... 711
6. SƯ TỬ   .................................................................................712
7. ĐÁNG ĐƯỢC ĂN  ............................................................... 714
8. NGƯỜI KHẤT THỰC  ........................................................ 718
9. PÀRILEYYA  ....................................................................... 721
10. TRĂNG RẰM ..................................................................725

IV. PHẨM TRƯỞNG LÃO  ................................................... 730
1. ÀNANDA  ........................................................................... 730
2. TISSA   .................................................................................731
3. YAMAKA   ..........................................................................734
4. ANURÀDHA  ..................................................................... 739
5. VAKKALI............................................................................ 742

* Trang 27 *
device

6. ASSAJI .............................................................................747
7. KHEMA  ........................................................................ 749
8. CHANNA  ........................................................................... 754
9. RÀHULA ...........................................................................757
10. RÀHULA  .......................................................................... 757

V. PHẨM HOA  ........................................................................ 759
1. DÒNG SÔNG ..........................................................................759
2. BÔNG HOA  ........................................................................... 760
3. BỌT NƯỚC  ........................................................................... 762
4. PHÂN BÒ  .............................................................................. 765
5. ĐẦU NGÓN TAY..................................................................... 767
6. THANH TỊNH.......................................................................... 769
7. DÂY THẰNG   ........................................................................769
8. DÂY THẰNG  .......................................................................... 771
9. CÁN BÚA  ................................................................................. 772
10. VÔ THƯỜNG TÁNH  ........................................................ 775

C. NĂM MƯƠI KINH SAU  
I. PHẨM BIÊN  ...................................................................... 777
1. BIÊN KINH  ...................................................................... 777
2 KHỔ  .................................................................................... 777
3. HỮU THÂN   ....................................................................778
4. SỞ BIẾN TRI ......................................................................778
5. CÁC SA-MÔN  .................................................................... 779
6. CÁC SA-MÔN .......................................................................  779
7. DỰ LƯU ................................................................................780
8. A-LA-HÁN .....................................................................  780
9. DỤC ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ ..........................................  780
10. DỤC ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ   ..........................................780

II. PHẨM THUYẾT PHÁP  ...........................................781
1. VÔ MINH   ...................................................................781
2. MINH   ..........................................................................781
3. VỊ THUYẾT PHÁP ........................................................... 781
4. VỊ THUYẾT PHÁP ............................................................782
5. TRÓI BUỘC ...................................................................783
6. GIẢI THOÁT  ............................................................ 784
7. GIẢI THOÁT  ............................................................... 784
8. KIẾT SỬ  ....................................................................... 785
9. CHẤP THỦ  ................................................................. 785
10. VỊ GIỮ GIỚI .............................................................. 786
11. VỊ CÓ NGHE ..............................................................787
12. KAPPA  ....................................................................... 787
13. KAPPA   ...................................................................788

III.  PHẨM VÔ MINH ................................................... 789

* Trang 28 *
device

1. TẬP PHÁP  ...........................................................789
2. TẬP PHÁP.................................................................. 790
3. TẬP PHÁP  ...............................................................790
4. VỊ NGỌT  .................................................................. 790
5. VỊ NGỌT  ................................................................... 791
6. TẬP KHỞI ..................................................................791
7. TẬP KHỞI ...................................................................791
8. KOTTHIKA   ...............................................................792
9. KOTTHIKA  ..................................................................... 793
10. KOTTHIKA ..............................................................  793

IV. PHẨM THAN ĐỎ .....................................................  795
1 THAN ĐỎ HỰC  ............................................................. 795
2. VÔ THƯỜNG  .................................................................. 795
3. VÔ THƯỜNG  .................................................................. 795
4. VÔ THƯỜNG   ...............................................................795
5-6-7. KHỔ  .......................................................................... 796
8-9-10. VÔ NGÃ .................................................................  796
11. THIỆN NAM TỬ KHỔ  ................................................. 796
12. THIỆN NAM TỬ KHỔ. ...............................................796
13. THIỆN NAM TỬ KHỔ  ............................................... 796

V. PHẨM KIẾN  ...................................................................... 797
1. NỘI ..........................................................................................797
2. CÁI NÀY LÀ CỦA TÔI ...................................................798
3. NGà  ..................................................................................798
4. VÀ NẾU KHÔNG PHẢI CỦA TÔI.................................. 799
5. TÀ KIẾN  ........................................................................... 800
6. HỮU THÂN  ........................................................................ 801
7. NGÃ KIẾN   ...........................................................................801
8. THIÊN KIẾN  ....................................................................... 801
9. THIÊN KIẾN  ........................................................................ 801
10. ÀNANDA .......................................................................  801

* Trang 29 *
device

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
A                     : Aṅguttara Nikāya
D.                    : Dīgha Nikāya
DA.                 : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh.A.              : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh hay Dhp.   : Dhammapada
DPPN.             : Distionary of Pali Proper Names
                            (G.P. Malalasekera)
Đại                   : Đại Tạng Kinh
GS                    : Graduai Sayings
MA.                 : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs               : Mahāvaṃsa
M.                    : Majjhima Nikāya
Miln                 : Milindapañha
Pāc.                  : Pāccittiya
PED                 : Pāli- Enghish Dictionary
                         (T.W. Rhys Davids and W. Stede)
Pṭs.                  : Paṭisambhidāmagga
S.                      :Saṃyutta Nikāya
Sn.                    :Suttanipāta
Thag.                : Theragāthā
Thīg.                 : Therīgāthā
Vbh.                  : Vibhaṅga
Vin.                    : Vinaya-piṭaka
Vism.                 : Visuddhimagga.

* Trang 30 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I