LOGO VNBET
VII. PHẨM THẮNG (1)
§ I. DANH (S.i,39)
Vật gì thắng tất cả?
Vật gì không số hơn?
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc ?
Danh vượt thắng tất cả,
Danh không số nào hơn,
Chính danh là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.
 
§ II. TÂM (S.i,39)
Vật gì dắt dẫn đời?
Vật gì tự não hại?(2)
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?
Chính tâm dắt dẫn đời,
Chính tâm tự não hại,
Chính tâm là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.
§ III. KHÁT ÁI (S.i,39)
Vật gì dẫn dắt đời?
Vật gì tự não hại?
_________
(1) Bản Sớ đọc không phải addhavagga, mà là anvavagga, và trong §1, hàng 1, đọc anvabhati. Tập này giải thích danh vượt lên và rời xuống trên tất cả. Không có chúng sanh nào, vật nào không có danh, cho đến một cây hay cột đá nếu không biết tên thời cũng gọi là vô danh (anāmako).
(2) Parikissati.

* Trang 88 *
device

Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?
Chính ái là một đời,
Chính ái tự não hại,
Chính ái là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.
 
§ IV. KIẾT SỬ (S.i,39)
Vật gì trói buộc đời?
Vật gì dẫn hành(1) đời?
Do đoạn trừ pháp gì,
Mới được gọi Niết-bàn?
Chính hỷ (2) trói buộc đời,
Tầm cầu dẫn hành đời,
Do đoạn trừ khát ái,
Mới được gọi Niết-bàn.
§ V. TRIỀN PHƯỢC (S.i,39)
Vật gì triền phược đời?
Vật gì dẫn hành đời?
Do đoạn trừ pháp gì,
Mọi triền phược đoạn diệt?
Chính hỷ triền phược đời,
Tầm cầu dẫn hành đời,
Do đoạn trừ khát ái,
Mọi triền phược đoạn diệt.
§ VI. BỊ ÁP ĐẢO (S.i,40)
Vật gì áp đảo đời?
Vật gì bao phủ đời?
Tên gì bắn trúng đời?
________________
(1) Vicaraṇaṃ, chân đi của thế gian, số ít chỉ cho số nhiều.
(2) Nandi. Xem trên I, 1&2.

* Trang 89 *
device

Bởi gì thường huân tập?
Sự chết áp đảo đời,
Già nua bao phủ đời,
Tên ái bắn trúng đời,
Bởi dục, thường huân tập.
 
§ VII. BỊ TREO CỘT (S.i,40)
Vật gì treo cột đời?
Vật gì bao phủ đời?
Vật gì đóng kín đời?
Trên gì đời an trú?
Khát ái treo cột đời,
Già nua bao phủ đời,
Sự chết đóng kín đời,
Trên khổ, đời an trú.
 
§ VIII. BỊ ĐÓNG KÍN (S.i,40)
Vật gì đóng kín đời?
Trên gì đời an trú?
Vật gì treo cột đời?
Vật gì bao phủ đời?
Sự chết đóng kín đời,
Trên khổ, đời an trú,
Khát ái treo cột đời,
Già nua bao phủ đời.
 
§ IX. ƯỚC MUỐN (S.i,40)
Vật gì trói buộc đời?
Điều phục gì được thoát?
Vật gì được đoạn trừ,
Khiến mọi phược đoạn tận?
Ước muốn trói buộc đời,

* Trang 90 *
device

Điều phục dục được thoát,
Ước muốn được đoạn trừ,
Mọi triền phược đoạn tận.
 
§ X. ĐỜI (Thế gian) (S.i,41)
Trên gì thế gian sanh?
Trên gì được giao tiếp?
Thế gian chấp trước gì?
Trên gì đời khổ não?
Trên sáu,(1) thế gian sanh,
Trên sáu, được giao tiếp,
Thế gian chấp trước sáu,
Trên sáu, đời khổ não.
___________________
(1) Chỉ cho 6 căn, kể cả ý căn.

* Trang 91 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I